736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Průvodce kostelem

Obrazy a sochy v kostele sv. Vavřince v Bohdalově

Hlavní oltář

Obrazy:

sv. Vavřinec, jáhen a mučedník, + v Římě L.P. 258, svátek 10. srpna, nad ním černobílý čtvrcený kruh - znak hrabat Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a tento kostel postavili

nad svatostánkem je Panna Maria zv. "Bohdalovská", jejíž kopie je na kopci Havlina, nejvyšším bodě Arnoleckých hor i naší farnosti 

Všechny obrazy maloval Josef Ignác Havelka (1716 Ústí nad Orlicí - 1788 Brno)

Sochy:

zprava sv. Jindřich - císař římský v Německu, stavitel kostelů, (+ 1024), svátek 13.7., sv. Petr, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s klíči, sv. Pavel, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s mečem, a sv. Václav, český kníže a mučedník, + 929, svátek 28.9., zobrazen se znakem orlice a praporem (stavba kostela probíhala za farářů Jindřicha a Václava Nosků), nahoře Nejsvětější Trojice Boží: Otec-Stvořitel, Syn Boží Ježíš, který zemřel na kříži a Duch Svatý v podobě holubice, ve výklenku ve zdi vlevo sv. Terezie Ježíškova, řeholnice ve Francii ( + 1897 ), svátek 1.10.,  vpravo sv. Josef, pěstoun Pána Ježíše, žil v 1. století v Palestině, svátek 19.3., patron církve, stavbařů a tesařů a šťastné smrti

Levá - severovýchodní strana

Kazatelna:

Čtyři evangelisté - sv. Matouš (svátek 21.9.), sv. Marek (svátek 25.4.), sv. Lukáš (svátek 18.10.) a sv. Jan - ten však je druhý zleva (svátek 27.12.), mezi nimi tři reliéfy: zleva Uzdravení slepého, Předání klíčů a Kázání sv. Pavla

Sochy vpředu vlevo na boku:

Božské Srdce Ježíšovo na pilíři a na boční stěně Panna Maria, jak se zjevila v Lurdech ve Francii 11.2.1858 sv. Bernardetě

Oltář sv. Jáchyma

Obrazy:

sv.Jáchym, manžel sv. Anny, dědeček Pána Ježíše, dole malý obraz Svaté rodiny se sv. Annou - oba mají svátek 26.7.

 Sochy:

rodiče sv. Jana Křtitele, vpravo sv. Alžběta s novorozeným Janem v náručí, vlevo sv. Zachariáš držící v pravici tabulku s jménem Jan, svátek obou je 5.11.

Oltář Anděla strážného

Obrazy:

Anděl Strážný a pod ním na malém obraze Panna Maria Bolestná, naproti sv. Zdislava, rodačka z Křižanova, + 1252 v severních Čechách, svátek 30.5. - je to jediný novodobý obraz v kostele

Sochy:

vpravo sv. Barbora, panna a mučednice z Malé Asie ( + 307 ), svátek 4. prosince, zobrazena s věží, kde byla vězněna, vlevo  sv. Kateřina panna a mučednice v Alexandrii ( + 307 ), svátek 25.11., zobrazena s kolem, na kterém byla umučena a

ve výklenku sv. Mikuláš, biskupa v Malé Asii ( + 397 ), svátek 6. prosince

Pravá - jihozápadní strana

Příkrov křtitelnice:

sousoší Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně, umučeného pro odvahu říci králi pravdu, svátek 24.6., nad ním Duch Svatý v podobě holubice, nahoře andílkové a mezi nimi Bůh Otec,

na boku na zdi Pražské Jezulátko (asi dvouletý Ježíš)

Oltář sv. Jana Nepomuckého

Obrazy:

sv. Jan Nepomucký, český kněz a mučedník, protože se postavil za právo i proti králi ( + 1393 ), svátek 16. května a na malém obraze je sv. Apoléna, panna a mučednice v Alexandrii, (+ 249 ), svátek 9. února, zobrazená s kleštěmi, protože jí při mučení trhali a zuby a proto se stala patronkou lidí trpících bolestmi zubů

Oltář sv. Kříže

Obrazy:

sv. Kříže , protože na něm zemřel Pán Ježíš za odpuštění našich hříchů a na malém obraze je sv. Juda Tadeáš, apoštol, který byl příbuzný Pána Ježíše a proto má v ruce jeho malý obraz, svátek 28. října a je vzýván jako pomocník v beznadějných příležitostech

Sochy u oltářů na pravé straně:

sv. Otýlie, řeholnice a abatyše v Alsasku, + 720, svátek 13. prosince, někdy 14. prosince, je zobrazena s knihou se dvěma zlatýma očima na svrchní desce a je vzývána jako pomocnice při nemocích očí, uprostřed je sv. Antonín Paduánský, kazatel v Padově v Itálii, + 1231, pomocník lidí, kteří něco ztratili a hledají to, svátek 13. června, sv. Apoléna s kleštěmi a zubem, jejíž osoba se tím v kostele opakuje, dva velcí andělé, ale celkem je všech andělů, andílků a andělíčků v kostele 66.

Sochy v lodi

Vlevo při pohledu na oltář: sv. Cyril, patron Moravy i Evropy, mladší ze slovanských apoštolů, + 869, svátek 5. července, se sv. Ludmilou, českou kněžnou, matkou a mučednicí ( + 921 ), svátek 16. září a trochu vzadu  sv. Linhart (Leonard), opat ve Francii v 6. století, svátek 6. listopadu, patron rolníků

Vpravo: sv. Metoděj, starší z obou bratří, s paliem  kolem krku (a to mohl nosit jen arcibiskup, kterým byl Metoděj jmenován až po Cyrilově smrti), + 885, křtící českého knížete Bořivoje a trochu vzadu sv. Vendelín, pastýř a poustevník v Německu v 7. století, svátek 20. října, patron pastýřů a chovatelů.

Sochy u varhan

Na každé straně je socha jednoho z dvojice římských mučedníků svatých JANA A PAVLA, kteří jsou společně uváděni už ve starodávných modlitbách. Byli vysokými úředníky u císaře Juliána odpadlíka, proto mají na sobě římské oblečení, ale ne helmu s chocholem ani meč,  a pro křesťanskou víru popraveni stětím v Římě dne 26. června 362. Ten den mají také svátek. Jsou vzýváni v nebezpečí bouří a krupobití, tím jsou považováni za ochránce všeho, co člověk vypěstuje nebo odchová před nebezpečím shůry, zatímco při pozemských starostech se lidé dovolávali přímluvy patronů rolníků a pastýřů, sv. Linharta a Vendelína, jejichž sochy jsou dole v lodi.

Bože, buď milostiv a žehnej na přímluvu sv. Vavřince nám, naší farnosti, našemu kraji, naší vlasti, našemu světadílu, všem lidem dobré vůle.