736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Farní kronika 2013 - 2016

Kronika bohdalovské farnosti

 Rok spásy 2013

 Tříkrálová sbírka

 Již tradičně začal tento rok tříkrálovou sbírkou. V Bohdalově se konala v sobotu 5. ledna. Z důvodu obydlení nových lokalit v obci se letos počet koledníků zvýšil ze čtyř na pět skupinek. Přesto panovaly obavy, že vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci nebudou koledníci tak úspěšní jako minulý rok.

 Sbírka nakonec dosáhla za farnost celkové výše 46 354 Kč, byla tedy o 2 475 Kč menší než v roce 2012. Z toho se Bohdalov podílel částkou 25 047 Kč, Chroustov 7 250 Kč, Pokojov 5 490 Kč a Rudolec 8 567 Kč.

 V pondělí 7. ledna rozpečetil na faře starosta obce Arnošt Juda pokladničky bohdalovské za asistence sestřičky Marie Dvořáčkové, která má největší podíl na organizačním zajištění sbírky. Své sbírky přivezli na faru také zástupci přifařených obcí. Celý výtěžek byl pak předán pracovnici charity. Tento postup za účasti starostů nebo zástupců obcí probíhá již několik let a stal nepsaným pravidlem.

Setkání farní rady a spolupracovníků s otcem Kazíkem

 V neděli 13. ledna 2013 svolal otec Kazík na faru členy farní rady. Sešli se ve 13 h z okolních obcí i Bohdalova. Mluvili o uplynulém roce 2012, o provedených opravách v kostele i na faře. Vzpomenut byl i zájezd obou farností na Svatou Horu a Želiv.

 Otec Kazík dále členům rady předložil výhled na rok 2013. Podle finančních možností bude farnost pokračovat v opravách hospodářských budov fary, provede úklid nad sakristií kostela a položí na její strop izolační vatu, provede výměnu oken v sakristii, zorganizuje společnou pouť do severních Čech, oslaví Boží Tělo průvodem po obci se zastaveními u oltářů, které pro tuto příležitost zbudují jednotlivé obce. Mluvil o svatém přijímání prvokomunikantů i blížícím se udělování svátosti biřmování.

 Od 15 h se k farní radě připojili i ostatní spolupracovníci. Otec Kazík je pozval, jak sám řekl, hlavně z důvodu toho, aby poznal osobně ty, kteří se podílejí na zabezpečení chodu farnosti, na úklidu i ostatních službách pro farnost a činí to tak, že je vše připraveno včas, aniž by byla nutná jeho bezprostřední účast. Všichni víme, že duší dění ve farnosti je sestřička Marie Dvořáčková. Ona stmeluje všechny spolupracovníky, organizuje průběh příprav i provádění potřebných prací. Jí hlavně patří dík.

Papež Benedikt XVI. a papež František

  1. února 2013 oznámil papež Benedikt XVI., že se k datu 28. 2. 2013 ve 20.00 h vzdá stolce sv. Petra. Jak vysvětlil, k tomuto kroku ho „vedla jistota“. Prohlásil: „..Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen.“ Nadále bude nazýván emeritní papež Benedikt XVI. S věřícími se rozloučil 27.2. na Svatopetrském náměstí.

 V úterý 12. března odjeli věřící z naší farnosti spolu s otcem Kazíkem na pouť Nového Jeruzaléma do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy. Do svých přímluv vložili všichni poutníci také vroucí prosbu za dobrou volbu nového papeže. Tento den od 16 h v Římě zasedli kardinálové v konkláve. Zahájili volbu nového papeže. Další den 13. března po 5. volbě bílý kouř nad Sixtinskou kaplí oznámil celému světu, že nový papež byl zvolen. 266. Petrovým nástupcem se stal jezuita Argentinec Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Svatý otec přijal jméno František. Jeho prvními slovy z balkonu Svatopetrské baziliky ke shromážděným věřícím bylo: „Dobrý večer. Přicházím z druhého konce světa.“ Poděkoval jim za přijetí a požádal je, aby se modlili za emeritního papeže Benedikta XVI., za sebe navzájem, požehnali jemu a modlili se také za něho. Po společné modlitbě papeže Františka s věřícími udělil všem své papežské požehnání.

Velikonoce

 Na Velký pátek 29.3. zorganizovali ministranti a otec Kazík od 12.00 h Křížovou cestu tentokráte směrem na Blažkov. Pro starší účastníky procesí s pohybovými problémy to v tomto roce byla značná vzdálenost, protože poutníci doputovali až k obci Újezd. Obtíže cesty, jak řekli, pojali jako skutečnou křížovou cestu a tím se připodobnili Ježíši Kristu. Vytrvali a svoji námahu Pánu obětovali. Od 17 h sloužil otec Kazík Velkopáteční obřady.

 Obřady Bílé soboty byly tentokráte pro obě farnosti slaveny od 20:00 h v Bohdalově.

Nové zpěvníky

 O Velikonocích již mohli farníci zpívat z nových Kancionálů. Otec Kazík vyhověl požadavku farníků a objednal pro celou farnost jednotné “modré, olomoucké“ vydání. Objednávka knih vyšla na sumu asi 24 000 Kč. Ne všichni farníci si však knížku zakoupili. Tím se stala investice do knih nenávratnou.

Aby knížky mohly zůstat v kostele a byly zároveň dobře uloženy, zhotovil pro ně p. Ficek z Nového Veselí na lavicích přihrádky.

Farní pouť do severních Čech

 V časných hodinách sobotního rána 27. dubna 2013 zamířil autobus se 46 farníky z Nového Veselí, přifařených obcí i bohdalovské farnosti na další společnou pouť tentokráte do severních Čech. První zastávkou se poutníkům stal ženský klášter sester premonstrátek v Doksanech - v minulosti impozantní dceřiný klášter přináležející k mužské větvi tohoto řádu - Strahovskému klášteru v Praze. Klášter v Doksanech byl založen roku 1144 a jeho význam byl veliký, což dokládá i skutečnost, že v jeho zdech byla vychovávána sv. Anežka Přemyslovna. Klášter vzkvétal a rozrůstal se, přestál mnohá nebezpečí a protivenství až do roku 1782, kdy byl násilně zrušen císařem Josefem II. a prodán světským majitelům. Duchovní život se v něm mohl znovu začít rozvíjet až od roku 1997, kdy byla jeho část odkoupena zpět pro potřeby řádu. V současné době v něm působí 7 sestřiček, které se sem vrátily roku 1998. Objekty kláštera doznaly nevhodným zacházením mnohé úhony, některé jeho části byly zničeny tak, že musely být strženy. Opravit se podařilo chrám Narození Panny Marie a část kláštera, kde přebývají sestřičky. Obrovskou část oprav má však klášter ještě před sebou.

 Na tomto místě sloužil otec Kazík pro nás poutníky ranní mši svatou. Po ní se nás ujala jedna ze sestřiček a seznámila nás s historií kláštera i současným stavem. Na rozloučenou poprosila o podporu materiální i duchovní.

 Další zastávkou byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tento kostel byl budován v 16. století na mocném ložisku hnědého uhlí. Jeho osud byl od počátku pohnutý, přestál tři požáry, až nakonec musel v roce 1975 ustoupit těžbě uhlí. Na rozdíl od staré části Mostu, který byl z tohoto důvodu zbořen, rozhodly tehdejší státní orgány o zachování chrámu, a to tím způsobem, že má být přemístěn. Jeho velikou zvláštností je souvislý pás plastických vlysů v empoře chrámu se starozákonními i novozákonními výjevy. Pět roků trvala příprava na přemístění. Byl demontován interiér chrámu, zdivo chrámu pak zevnitř i zvenčí zpevněno kovovými výztužemi a při základech betonovým pásem. V září 1975 byl doslova vyzdvižen z původních základů a po kolejích přetažen 53 speciálními hydraulickými vozíky, tažným i brzdným systémem o 841,1 metrů po obloukové dráze na místo, kde předem zbudovali nové základy. Přemístění trvalo 28 dnů, probíhalo dnem i nocí rychlostí 2 cm za minutu po dráze se sklonem 12°. Celý náklad vážil 12 000 tun. V podzemí kostela v kinosále nám promítl pan průvodce dokumentární film zachycující a komentující tuto událost.

 V současné době je kostel pod státní správou, je vysvěcen, ale nemá trvalého duchovního správce. Kněz sem pouze dojíždí.

 Obavy o osud celého klášterního komplexu poutníky naplnily v místě další zastávky - Oseku. Původně cisterciácký klášter, v minulosti velice významný a rozvinutý, s překrásně vyzdobeným chrámem Nanebevzetí Panny Marie a zahradami upravenými ve francouzském stylu, poslední mnich opustil v roce 2010. Výzdoba baziliky tvořená bohatými štuky a plastikami, nástěnné malby i stavební prvky v mnoha částech berou doslova za své. Chrám má i další zvláštnost. Jeho varhany s více jak 5 000 píšťalami jsou druhé největší ve střední Evropě. Z výkladu průvodkyně nebylo zřejmé, kdo převzal péči o tuto kulturní památku nesmírné ceny, a kdo ji opravuje. Tempo i rozsah prací postupuje ale tak pomalu, že mnohé bude ještě zničeno. Hlavou mi vířilo mnoho otázek, které bych bývala ráda průvodkyni položila. Ale popravdě jsem nenašla odvahu vyslovit ani jedinou. Bylo to nejspíše proto, že člověk tuší obviňující odpověď. Čím přispíváme k zachování pokladu víry, o co vlastně v životě usilujeme! Bylo mi smutno z takového pohledu o to víc, že venku před bazilikou v prostorách klášterního komplexu právě probíhaly světské oslavy. Místo, kde býval chválen Hospodin, zněly usebrané modlitby a kvetla řemesla zručných mnichů, se změnilo v halasný jarmark, i když v jinak zajímavém pojetí historickém v dobových kostýmech.

 Další zastávkou byla farnost Jeníkov. Zde, na naprosto pohanském území, začala rozvíjet svoji duchovní činnost skupina doslova mladých nadšenců. Říkají si Fatym (farní tým). Základnu mají ve Vranově nad Dyjí. Spolu s duchovním otcem Markem Dundou v roce 1999 započali misijní dílo. Trvale zde působí mladá slečna katechetka, ve volných chvílích za ní dojíždějí mladí spolupracovníci z Moravy a společně se snaží působit duchovní osvětou na místní převážně romské obyvatele, opravovat zanedbané církevní stavby, rozdávat zpravodaje a pracovat s místními dětmi a mladými lidmi. Ve čtrnáctidenním intervalu sem přijíždí některý kněz, aby vykonal obřady. Přímo v Jeníkově mladí opravili kapli sv. Anny, starají se o kostel, opravují faru. Zjistili z historických pramenů, že toto místo bývalo významným místem poutním, kde na přímluvu P. Marie a patronů docházelo až ke 122 zázračným uzdravením za rok a putovali sem věřící ze širokého okolí. Kostel je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Krom toho uctívají Pannu Marii Matku Důvěry, jí předkládají své plány, snahy a veškeré nesnadné úsilí. Věří, že s její pomocí probudí ve spícím obyvatelstvu zájem o spásu svých duší. Za posledních 30 let je tu pamatován jeden církevní pohřeb a jedna svatba.V počátcích misijního díla na ně místní lidé posílali psy, zavírali před nimi dveře, krádežemi ničili jejich dílo. A přece vytrvali a malinkými krůčky postupují za svým cílem.

 Poutníci pomohli finanční sbírkou, zakoupením Kalendáře a přislíbili pamatovat na toto místo i práci misijních pracovníků ve svých modlitbách.

 V Teplicích poutníci navštívili klášterní kostel sv. Jana Křtitele, jehož správci jsou v současné době salesiáni. Jeden z bratrů nás krátce seznámil s historickými daty. V současné době v Teplicích působí 40 bratrů a svoji péči zaměřují především na mladé, jak je jejich vlastním posláním.

 V Teplicích byl zajištěn na 16 h pozdní oběd a po něm pouť pokračovala přes Ústí nad Labem a Děčín do Jablonného v Podještědí ke hrobu patronky rodin sv. Zdislavy. Bratry dominikány a sestřičkami nám bylo umožněno uctít Nejsvětější Svátost, pomodlit se litanie a přednést prosby u hrobu sv. Zdislavy. Na tomto chrámu i chrámu v Teplicích je znát ruka dobrého hospodáře. Chrámy jsou opravené a svítí čistotou.

 Po obřadech se poutníci vydali na cestu domů. Cesta díky Boží ochraně a panu řidiči, kterým byl pan Antonín Havlíček z Pavlova, proběhla bez komplikací. Při ní jsme společně poděkovali za prožitý den a podnětnou pouť a kolem půlnoci jsme šťastně přicestovali domů. Zůstává však výzva, jak je možné navštíveným místům pomoci. A další je otázka, která burcuje svědomí. Nejsme i my svou lehkovážností a vlažností na cestě ztráty pravé zbožnosti a víry. Uvědomujeme si, kam by nás tato cesta zavedla a jak vážná je to v dnešní době hrozba!

První svaté přijímání

 První svaté přijímání přijalo z rukou otce Kazíka 12. 5. 2013 při mši svaté v 10,30 h 5 dětí třetí a 1 dítě čtvrté třídy základní školy – z Bohdalova Hudečková Tereza, Klímová Vanesa, Klimešová Zuzana , Kolář Vojtěch a Rychtecká Lenka, z Rudolce Škoda Jiří. Na přijetí svátosti je připravovala katechetka Mgr. Marie Chmelařová.

Svátek Božího Těla

 Svátek Božího Těla jsme s otcem Kazíkem slavili 2. června po mši svaté průvodem obcí z chrámu Páně ke dvěma oltářům. Chroustovští farníci oltář připravili pod křížem u domu rodiny Drejčkových a druhý oltář připravili rudolečtí farníci pod křížem v parku kostela. Maminky vypravily malé družičky s košíčky květů. Vedení zpěvu se ujala slečna Jitka Pometlová se schólou a značně tím přispěla k důstojné oslavě Těla a krve Páně. Farníci, kteří ze zdravotních důvodů nemohli do průvodu, doprovodili slavnost svými modlitbami v kostele. Tam se také po vykonání pobožnosti průvod vrátil pro závěrečné kněžské požehnání.

Oslava 630 let od založení obce Pokojov

 V neděli 23.6.2013 oslavili občané Pokojova výročí 630 let od první písemné zmínky o jejich obci.

Oslavu založení obce zahájili ve 13,30 h slavnostní mší svatou u kaple Panny Marie Bolestné za účasti zástupců obce a místního hasičského sboru. Mši svatou sloužil otec Kazík a zpěvem ji doprovodila schóla. Po mši svaté odešli hasiči slavnostním pochodem, následováni občany a hosty, na obecní sportoviště, kde oslavy pokrčovaly dalším programem.

Dovolená otce Kazíka a sedáky do lavic

 Od prvního týdne měsíce července odjel otec Kazík na dovolenou. Vrátil se na rudoleckou pouť. Mezitím p. Veselá Marie zadala zakázku firmě paní Pohankové ze Žďáru n. Sáz. na ušití sedáků do všech lavic kostela. Sedáky byly hotové druhý týden měsíce července a paní Veselá s rodinou je v tomto týdnu instalovala do lavic. Sedáky jsou složeny z několika vrstev tak, aby maximálně udržely sucho a neabsorbovaly vzdušnou vlhkost. Povrchový potah je proveden v červené barvě. Celková cena díla vyšla na 28 000 Kč. Z této částky 22 000 Kč pokryl příspěvek štědrého dárce, který tímto darem „chtěl poděkovat na krásné chvíle, které v době mládí na bohdalovské faře prožil“. Zbývající část pokryla vyhlášená sbírka. Paní Mokrá Anna z Bohdalova č. 48 ušila sedáky na jednotlivé židle. Tím bylo dosaženo jednotného provedení v celém kostele.

Pouť biřmovanců na Velehrad

 V týdnu od 19. 8. do 25.8. vykonal otec Kazík pouť společně s biřmovanci na sv. Hostýn v rámci jejich přípravy na přijetí svátosti biřmování a u příležitosti konání národní pouti na toto požehnané mariánské poutní místo.

Restituce

 V roce 2012 byl Parlamentem ČR schválen zákon o majetkovém vypořádání státu s církvemi. Je to zákon, na základě kterého má dojít k vrácení majetku církvím, který jim byl bez náhrady odejmut komunistickým režimem v padesátých letech minulého 20. století. Dále dává právo na náhradu za majetek, který již církvím vrátit z nějakého důvodu nelze. Náhrady má stát církvím vyplácet ve splátkách po dobu 30 let. Jejich výše je spočtena na 59 mld Kč. Zároveň má stát postupně snižovat příspěvky, které církvím vyplácí na platy kněží, církevní školy apod. Po 30 letech mají církve být po finanční stránce na státu zcela nezávislými Je uvažováno o tom, že poté dojde k odluce církve od státu. Zákon nebyl podepsán prezidentem republiky, ale zároveň nebyl prezidentem Václavem Klausem vetován. Těžce si probojovával cestu, aby byl uznán a respektován. Ústavní soud České republiky, po prozkoumání vznesených žalob, nakonec v letošním roce rozhodl o jeho platnosti. Na základě tohoto zákona si měly církve do konce roku 2013 podat žádosti o navrácení prokazatelně církevního majetku.

 Také naše farnost musela v září urychleně předat podklady pro žádost o vydání církevního majetku v Bohdalově. Jednalo se hlavně o posouzení a prozkoumání kompletnosti diecézí vypracovaných soupisů pozemků. Zkontrolované soupisy otec Kazík předal na biskupství do Brna, které za naši farnost tyto nároky uplatní u státních orgánů.

Nový opat Želivského kláštera

 Ve čtvrtek dne 26.9.2013 zvolili premonstráti na Želivě svého 51. opata. Stal se jím 61 letý Jáchym Jaroslav Šimek, náš krajan. Narodil se a vyrůstal v nedalekém Nížkově. Právě ten otec Šimek, který nás loni v květnu při našem farním zájezdu klášterem provázel. Dej mu Pán dary Ducha Svatého, sílu a zdraví pro jeho novou službu.

Svaté biřmování

 Svaté biřmování biřmovanci přijali v neděli 20. října 2013. Tento den při mši svaté slavené od 14,00 h udělil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek svátost křesťanské dospělosti 20 vesměs mladým lidem.

Biřmovanci se po mši svaté s otcem vikářem sešli k malému posezení na faře.

Zateplení stropu sakristie a fary

 Na sobotu 9. listopadu v 8,00 h vyhlásil otec Kazík brigádu na zateplení stropu sakristie a fary. Sešlo se dvacet mužů z farnosti a dvě ženy. Izolační vata byla položena ve dvou vrstvách, jak nad sakristií kostela, tak nad farou. S úderem poledne byly práce dokončeny.

 Dalším krokem bylo zasazení 3 nových vnitřních oken v sakristii před okna stávající. Vyrobil je a ve 47. týdnu instaloval p. Jaroslav Ficek z Nového Veselí.

 Obec ze svého rozpočtu přispěla částkou 100 000 Kč.

 Počasí celý podzim bylo teplotně velice příznivé, vydrželo tak do konce listopadu. Až v prosinci začaly teploty klesat a držely se okolo nuly nebo mírně pod nulou. Při mši svaté slavené v kapli (sakristii) bylo velice příjemně a bylo znát, že k tomu provedené úpravy výrazně přispěly.

Adventní koncert s mikulášskou nadílkou

 Druhou neděli adventní 8. prosince od 13,30 h se konal v našem kostele již tradiční koncert chrámové hudby. Desetičlenný smíšený chrámový sbor z Polné přednesl adventní písně a doprovodil také sv. Mikuláše, který přišel za přítomnými dětmi s mikulášskou nadílkou. Otec Kazík odhadem asi 100 zúčastněným farníkům závěrem požehnal a členům sboru poděkoval za vystoupení. Sešel se s nimi pak ještě na chvíli při malém posezení na faře.

Na závěr roku

 Po ukončení roku otec Kazík předložil farníkům několik údajů o hospodaření farnosti. Za rok 2013 farnost vykázala v příjmové části 376 768 Kč, z toho sbírky a dary činily 276 243 Kč, příspěvek obce Bohdalov 100 000 Kč a úroky na běžném účtu 725 Kč. Z výdajů bylo odvedeno na vyhlášené sbírky, misie a charitu 55 442 Kč, na zateplení fary, sakristie a okna v sakristii vydáno 152 376 Kč, na režii 83 776 Kč, daň z nemovitostí 90 Kč, celkem 291 684 Kč. V součtu s počátečními stavy roku 2013 má farnost k 1. lednu 2014 k dispozici 164 900 Kč na účtu a 1 365 Kč v pokladně.

 Letos ve farnosti zemřelo 18 občanů. Za 13 z nich byla sloužena zádušní mše sv. v našem kostele, 4 měli pohřeb v obřadní síni ve Žďáře n. S., 1 občan v bazilice Nanebevzetí P. Marie v klášteře ve Žďáře n.S.

Bohdalovská farní kronika   Rok spásy 2014

 Tříkrálová sbírka

 Tříkrálovou sbírku letos opět zorganizovala a koordinovala farní hospodyně naše slečna Marie Dvořáčková. Sbírka v Bohdalově se konala první lednovou sobotu, tj. 4. 1. V okolních obcích proběhla pod patronací obecních úřadů. V pondělí pak proběhlo za účasti starosty obce ing. Arnošta Judy otevírání pokladniček a spočtení výtěžku sbírky za Bohdalov. Z okolních obcí přivezli jejich zástupci svoje sbírky a takto zkompletovaná byla připravena pro pracovníky charity, kteří si ji vyzvedli v průběhu týdne. Letošní výtěžek celkem činil 48 840 Kč, z toho Bohdalov 27 933 Kč, Chroustov 7 072 Kč, Pokojov 5 312 Kč, Rudolec 8 523 Kč.

Setkání otce Kazíka se spolupracovníky farnosti

 Otec Kazík pozval na neděli 19.1. na faru laické spolupracovníky z Bohdalova i ostatních obcí farnosti. Nedělní odpoledne strávil se členy farní rady i dalšími farníky, kteří pomáhají při zajišťování chodu farnosti, úklidu a výzdobě kostela. Po úvodní modlitbě a slavnostním přípitku otec Kazík zahájil oficiální část. Připomněl události uplynulého roku 2013, seznámil s finančním hospodařením a představil plány na rok 2014. Dvacetičlenné osazenstvo prodiskutovalo poté problémy, náměty i potřeby farních obcí, následovalo pohoštění s družnou besedou až do podvečerních hodin.

Svátost pomazání nemocných

 V neděli 16. února při mši svaté udělil otec Kazík svátost pomazání nemocných 45 farníkům. Ve čtvrtek přede mší svatou mohli přistoupit ke svátosti smíření. Pro nemocné, kteří nemohou přijít do chrámu Páně, otec Kazík nabídl možnost  návštěvy v jejich domácím prostředí. Těchto farníků bylo 6 a svátosti přijali v následujícím týdnu.

Latinská mše

 V neděli 23. března 2014 na třetí neděli postní slavil otec Kazík svátost nejsvětější oběti v latinském jazyce. Tři předcházející neděle nás připravoval a nacvičoval s námi modlitby v latině. Při mši svaté jsme tentokráte byli o poznání zdatnější než v roce předcházejícím, ale pořád ještě v mateřském jazyce církve hodně slabí. I přes to, že jsme měli vydatné pomocníky ve zpěvácích Svatomichalské gregoriánské schóly z kostela sv. Michala v Brně. Máme úkol učit se, abychom příští rok znali modlitby lépe a slavení mše svaté bylo důstojnější.

Nový Jeruzalém 14.4. v Bohdalově

 Počasí pondělní pouti Nového Jeruzaléma nepřálo. Celý den byl větrný, chladný a před večerem se přidal i déšť. Přesto se náš kostel naplnil poutníky až k hlavnímu oltáři. Bylo přítomno 10 kněží a organizátor těchto poutí jáhen Mgr. Ladislav Kinc. Kněží farníkům posloužili svátostí smíření v čase krátce před Velikonocemi. Mši sv. celebroval P. Ambrož Petr Šámal působící toho času jako kaplan na Svatém Kopečku u Olomouce. Poutníci přijeli 5 autobusy a řadou osobních vozů.

Velikonoce 17. – 21. 4.

 Na Zelený čtvrtek – připomínka poslední večeře Páně - jsme s otcem Kazíkem slavili mši svatou v 17 hodin. Na Velký pátek úderem 12. hodiny se vydal průvod tvořený otcem Kazíkem, ministranty a farníky do polí směrem k Blažkovu, aby tam uctili bolestnou Křížovou cestu Pána Ježíše. Velkopáteční obřady se konaly za hojné účasti věřících od 16 h v kostele. Slavnost Zmrtvýchvstání jsme 2014 v letošním roce slavili jen v Novém Veselí od 20 hodin. Zpívané žalmy a litanie přednesené schólou přispěly velkým dílem k důstojné oslavě Vzkříšení. Schóla provázela svým zpěvem také nedělní mše svaté Božího Hodu v obou farnostech. Sestřička Marie, katechetka a varhanice v jedné osobě, rozpoznala mezi dětmi a mladými talenty se vzácnými hlásky a jejich překrásný zpěv učinil mši svatou velice slavnostní. Otec Kazík po mši svaté zpěv právem ocenil a schóle poděkoval.

Pouť na Turzovku 10. května 2014

 V mariánském měsíci máji se farníci obou farností opět setkali při společném poutním zájezdě. Tento rok jsme putovali na místo zjevení Panny Marie lesníkovi Matúšu Lašutovi na Živčákově hoře u slovenské Turzovky. Po mokrém ránu vysvitlo sluníčko a to nás provázelo po celý den. Projížděli jsme krajinou Beskyd a Javorníků. Byl nám dopřán překrásný pohled na malebnou jarní krajinu.

 Do Turzovky jsme doputovali po 11. hodině. Autobusům je povolen vjezd až pod nově budovaný chrám Panny Marie – Matky církví na Živčákově hoře. Parkuje se zatím na polním parkovišti.

 Od parkoviště vede vydlážděná pěšina ve svahu kopce k místu zjevení Matky Boží. Mnozí poutníci s sebou nesli nádobky na vodu ze 4 turzovských léčivých pramenů. Pěšina vede kolem Pramene Srdce Panny Marie, Božského srdce, Panny Marie Lurdské. Oční pramen vyvěrá při pěšině ve směru proti hlavnímu vchodu do kaple. Voda tekla jen slabým praménkem, takže poutníci museli trpělivě vystát frontu.

 Mši svatou slavil otec Kazík na místě zjevení v kapli zasvěcené Panně Marii Královně Pokoje společně se dvěma slovenskými otci od 12 hodin. Po mši svaté slavené střídavě slovenským a českým jazykem jsme měli čas na tichou osobní adoraci před svatostánkem a sochou Panny Marie Lurdské, prohlídku kaple a tichou modlitbu venku na místě tak velebném, požehnaném a svatém.

 Malá kaplička nepojme všechny poutníky, proto jsou před kaplí zabudované dřevěné lavice a poutníci se účastní bohoslužby také venku prostřednictvím amplionů. Napravo od lavic stojí kovový nerezový sloup zakončený na vrcholu slovenským dvouramenným křížem, před vchodem do kaple je zabudován kovový kříž darovaný věřícími z Detvy.

 Odpoledne ve 14 hodin jsme z Turzovky odjížděli. Doprava na horu je řízena semaforem kyvadlově, museli jsme chvíli čekat na uvolnění přístupové zatím ještě polní cesty. Naskýtal se nám překrásný pohled na okolní krajinu, zalesněné kopce, roztroušené vesničky a hru stínů, které pod námi po kopcích přebíhaly.

  Opustili jsme Slovensko a dorazili do Prostřední Bečvy k nově zbudovanému chrámu zasvěcenému sv. Zdislavě. Paní kostelnice nás provedla kostelem i jeho okolím. Stavba zdejšího chrámu trvala 1 rok, byl vysvěcen v roce 2001. Na úhradě celkových nákladů ve výši 17 milionů Kč se velkou měrou podíleli občané svými dary i věřící z Německa. Kostel je vybaven sociálním zařízením, odděleným koutkem pro malé děti a místností, kde se mohou setkávat farníci, zde se setkávají především mladí.  

 Dalším místem naší pouti byla krátká zastávka v Dolní Bečvě v kostele sv. Antonína z Padovy, kde se nás ujal otec Petr Dujka, spolužák otce Kazíka. Kostel zde je krásně opravený. Nejvíce nás potěšilo, když nám pan farář vyprávěl, že život farnosti rozvíjí především mladí, kterých bývá při mši svaté v kostele většina. Kéž Pán jejich dílo provází milostí.

  Poslední zastávkou byl poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu na Moravě. To už byla 19. hodina a v chrámu nás přivítal otec Jan Henryk Kornek, původem z polské Opole. V krátkosti nás seznámil s historií chrámu i jeho svatými patrony. P. Kornek zde působí 9 roků po tříleté pauze, která nastala, když roku 2002 zde byl v říjnu zákeřně zavražděn místní kněz P. Cyril Vrbík. Jeho vrahem se stal 28 letý mladík ze sousední vesnice. 75 letého pana faráře napadl pod podloubím fary zákeřně zezadu poté, co si od něj nejprve nechal ošetřit zranění na ruce, které utrpěl při potyčce s taxikářem.

  V tomto chrámu jsme zazpívali mariánskou píseň, litanie a uctili Nejsvětější svátost oltářní. Po prohlídce chrámu, osobní modlitbě, společném vyfotografování a tiché zastávce na místě smutného činu jsme nastoupili zpáteční pouť k domovu.

První svaté přijímání

 První svaté přijímání udělil P. Kazík v neděli při dopoledni mši svaté 18.5.2014 žákům třetí třídy základní školy Martinu Filipovi, Vítu Ondráčkovi, Josefu Tadeáši Pokornému, Pavle Pondělíčkové, Cyrilu Prombergerovi, Vendule Růžičkové, Pavlíně Řepové a Natálii Šorfové. Tyto děti žijí v Bohdalově. Devátým prvokomunikantem byl Petr Kujínek z Chroustova.

Pouť prvokomunikantů na sv. Hostýn

 Otec Kazík již tradičně putuje s prvokomunikanty z obou farností na některé poutní místo. Letos děti a jejich rodiče doprovodil při pouti na sv. Hostýn v pátek 6. a sobotu 7. června 2014. Z bohdalovské farnosti se poutě zúčastnil jen Cyril Promberger s rodičem.

Setkání rodáků v Rudolci

 Obecní úřad v Rudolci u příležitosti 645 let od první písemné zmínky o obci Rudolec zorganizoval slavnostní setkání rodáků. Každá rodina předala zastupitelům obce seznam žijících členů rodiny, kteří z Rudolce pocházejí. Obec pak tyto občany obeslala pozvánkami na slavnostní setkání konané v sobotu 14. června. Setkání rodáků zahájili rudolečtí slavením mše svaté v 11 hodin v místní kapli. Mši svatou na tento úmysl sloužil otec Kazík.

Oprava kněžských hrobů

 V druhé dekádě měsíce června provedla soukromá firma obroušení žulových desek a opravu kněžských hrobů na místním hřbitově. Celková cena díla vyšla na 19 000 Kč a byla uhrazena z kostelních sbírek.

Vyčištění věže

 Otec Kazík povolal dobrovolníky z řad mužů tentokrát k málo příjemné, ale o to potřebnější práci. Bylo třeba vyčistit věž kostela od letitého nánosu ptačího trusu. Práce byly provedeny ve druhém týdnu měsíce června a 7 dobrovolníků dopravilo z věže dolů 16 pytlů ptačích exkrementů.

Sobota 21. června

 Tuto sobotu v 10 h byla ohlášena mše svatá za P. Vlastimila Šenkýře. Spolu s otcem Kazíkem přišel však k oltáři ještě další kněz a jáhen. Byl zde přítomen také žďárský jáhen Jiří Dvořáček a synovec P. Šenkýře Jiří s rodinou. Po úvodním slovu se nám dostalo vysvětlení. Do Bohdalova zavítali poutníci z Kladna, aby vzpomenuli na krásné chvíle, které v mládí na bohdalovské faře s otcem Vlastimilem a sestřičkou Marií prožili. Knězem byl P. Jiří Neliba a před 43 roky v Bohdalově slavil svoji druhou primiční mši svatou.

Slavnost Těla a Krve Páně

 Slavnost Těla a krve Páně jsme slavili 22. června od 10.30 h. Po mši svaté jsme v průvodu vyšli za Nejsvětější svátostí nesenou otcem Kazíkem tento rok poprvé po dlouhých desetiletích pod nově pořízeným baldachýnem. Uctili jsme Tělo a krev Páně dvěma zastaveními v kostele a dvěma zastaveními u venkovních oltářů. Jeden oltář připravily farnice z Rudolce pod křížem v parku, druhý chroustovští u kříže rodiny Drejčkových. Maminky vypravily malé družičky s košíčky květů. Zpěv vedly a žalmy zazpívaly členky schóly. V přímluvách jsme prosili o duchovní pastýře, za naše rodiny, za farnost a vlast, za dar víry a ochranu před nebezpečími pro duši i tělo.

Výlet do Dolomitů, farní pouť dětí

  V týdnu od 23.6. do 27.6. 2014 zorganizoval otec Kazík výlet mládeže do Dolomitů. Z naší farnosti se jej zúčastnili někteří ministranti.

 Horské dobrodružství bylo zakončeno v sobotu 28.6., kdy se na obou farách sešlo celkem 60 dětí a mladých na akci Farní den dětí.

Opravy kaple v Chroustově

 Začátkem měsíce června nastoupila firma pana Zdeňka Sobotky z Bohdalova k opravě kaple v Chroustově. Při této příležitosti byl zjištěn havarijní stav elektroinstalace. Jaroslav Krčál z Bohdalova rozvody elektřiny vyměnil a celou síť zrekonstruoval. Následně firma Sobotka provedla práce na opravě vnitřních omítek a výmalby kaple. Venkovní fasádu opravili, umyli a znovu natřeli ve žlutavém odstínu s bílými lemy kolem oken a dveří. Práce dokončili před chroustovskou poutí. Opravy byly hrazena z rozpočtu městyse Bohdalov.

Pouť v Rudolci

 V neděli 27.7. slavili rudolečtí pouť k uctění sv. Anny a Jáchyma v 11,00 h mší svatou. Při ní P. Kazík požehnal 3 nové prapory – hasičů a obce. Prapory pořídila obec nově u příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru.

  1. pěší pouť na Velehrad od pondělí 18. do soboty 23.8.2014

 Pěší pouť absolvoval otec Kazík a společně s ním několik mladých farníků z Novoveselska i Bohdalovska. Pěší poutníci se k ostatním přidali v pondělí v Radešínské Svratce a odtud putovali celý týden přes Vítochov, Olešnici, Boskovice, Ruprechtov, Milonice, Boršice na Velehrad. Zde se v sobotu 23.8.2014 po ujití 158 km setkalo asi 570 poutníků ze všech 8 hlavních směrů na společně slavené mši svaté celebrované proboštem kapituly u sv. Václava v Mikulově otcem Pavlem Pacnerem. Pouť byla obětována především na poděkování sv. Cyrilu a Metodějovi s prosbou, aby jejich dědictví opravu žilo, za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

Dokončení oprav hospodářských budov fary

 V prvním týdnu měsíce září byly dokončeny zednické práce na hospodářských budovách fary. Firma Jiřího Kotíka z Nového Veselí dokončila opravy vnitřku hospodářských budov a poté provedla kompletní opravy venkovních zdí a fasády. Fakturovaná částka byla plně hrazena z účtu farnosti.

Modlitby matek

 V dnešní době, kdy pracující lidé jsou po hmotné stránce velice dobře zajištěni, se místo vděčnosti Hospodinu za všechny jeho dary a milosti začala rozmáhat veliká nevěra a nevděčnost vůči Pánu Bohu. Začaly se prosazovat, a co je nepochopitelné, uzákoňovat věci, které jsou v přímém rozporu s božím řádem. Ohrožení rodiny, kdy podle zákona mohou uzavírat registrované partnerství muž s mužem, žena se ženou. Kdy člověk rozhodl, že není zločinem zabít dítě v lůně matky a vymohl si na zákoně právo na potrat. Kdy jsou v základních školách děti již v nižších ročnících povinně a mnohdy bez vědomí rodičů poučovány o sexuálních praktikách. Když jsem se proti tomuto u své dcery ve škole ohradila, nebyl na názor rodiče brán žádný zřetel. Záleží zde na jemnocitu učitelky, z nichž mnohé sami přiznávají, jak neoblíbené toto téma pro ně je. Zákon lidí dovolil rozvod manželství. Důsledkem je, že v této době je celá polovina manželství rozvedena a rodiče mezi sebou vedou doslova boj o hmotné zajištění a výchovu svých dětí. Mnozí rodiče přijali teorii, že není nutné uzavírat manželství, je pohodlnější žít ve volném svazku a rozejít se, „když je to spolu přestane bavit“, bez ohledu na potřeby svých děti. Důsledkem jsou různé psychické poruchy u dětí, smutek v dětských očích, bezradnost, častokrát zloba a hrubost namířená proti spolužákům.

 Vědomy si velikého nebezpečí pro děti i celé lidstvo, začaly se křesťanské matky sdružovat do hnutí s názvem modlitby matek. Všechna tato zla, kdy není v síle matky, aby před nimi uchránila děti své i ostatní ohrožené, odevzdávají na svých setkáních Ježíši Kristu ve společných modlitbách a prosbách. Spojují se ženy na celém světě a chtějí tak vytvořit nepřetržitý proud modliteb, proseb a obětí nabízených Bohu na úmysl záchrany dětí a jejich návrat k víře.

  Naše malá pětičlenná skupinka se poprvé sešla 18. září. Dále se schází jednou za 14 dní ve čtvrtek po pravidelné odpolední mši svaté. Útočiště našla na faře. Modlí se podle brožurky k tomuto účelu vydané, připojuje četbu z Písma svatého a desátek svatého růžence. Kéž P. Ježíš vyslyší prosby matek za děti celého světa a ochrání je před zlobou a hříchem dospělých.

Pouť mládeže ke sv. Anežce České

 Otec Kazík vyhlásil na sobotu 15. listopadu 2014 pouť mládeže ke svaté Anežce České do Nového Veselí. Pro děti a mládež z obou farností slavil ke cti světice mši svatou v 10.00 h v kostele sv. Václava. Po mši svaté se omladina odebrala společně na veselskou faru. Pod dohledem a za organizace ministrantů plnily děti ve skupinkách různé úkoly, tvořily, soutěžily, vařily i společně obědvaly, povídaly si. Když kolem 16.00 h rodiče pro děti přijížděli, aby si je odvezli domů, byla vidět v dětských očích radost a spokojenost. Pouť se vydařila.

Adventní koncert

 V neděli 7. prosince ve 13.30 h vyslechli příznivci chrámového zpěvu koncert polenského chrámového sboru. Tradičně již v našem farním kostele přednesli zpěváci sboru adventní písně a skladby. Po koncertě přišel mezi děti Mikuláš s mikulášskou nadílkou. Jak poznamenala paní učitelka zdejší školy Jana Chmelíková, sama talentovaná zpěvačka a muzikantka, bylo škoda, že se tak hodnotného koncertu zúčastnil pouze malý počet posluchačů.

Adventní setkávání dětí na faře

 Letos poprvé byly děti pozvány k adventnímu setkávání. Každou adventní sobotu v podvečer se společně sešly na faře. Připravovaly se na narození Ježíška, povídaly si, tvořily svůj vlastní Betlém, přáníčka a vánoční ozdoby. Zájem dětí byl nad očekávání, nejméně jich přišlo 14. Vytvořený Betlém vystavily v kostele.

Smlouva o navrácení lesů církvi

 Ve čtvrtém adventním týdnu. P. Kazíkem pověření členové farní rady ing. Prokeš, p. Veselá M. a p. Fabík P. prošli církevní lesy, aby zkontrolovali stav porostů před podpisem smlouvy o navrácení lesních pozemků zpět farnosti. Tímto aktem bylo zahájeno vydávání pozemků církvím podle zákona o církevních restitucích. Smlouvu s pracovníkem pozemkového fondu podepsal za farnost otec Kazík.

Finanční statistika ke konci roku 2014

Příjmy:

Převod z minulého roku  156.645,- Kč

Sbírky    288 711 Kč

Finanční dar od společnosti Agras Bohalov 20 000 Kč 

Úroky na běžném účtě   938 Kč

Celkem příjmy   466.294, Kč

Výdaje:

Opravy   17.630,- Kč

Režie, energie, investice 76.112,- Kč

Sbírky na jiné účely, tím pádem odvedené přes děkanský úřad 69.172,- Kč

Daně     90,- Kč

Další výdaje   437,- Kč

Výdaje celkem 163.441,- Kč

Rozdíl    +  302.853,- Kč

Bohdalovská kronika   Rok spásy 2015

 Tříkrálová sbírka

 První sobota nového roku patřila i letos Třem králům. Šest skupin koledníků se ve 13.00 h vydaly

s pokladničkami po obci, aby vykoledovaly pro činnost charity dobrovolný finanční dar od občanů. Do středy předali na faru vybrané prostředky také zástupci ostatních obcí farnosti. Letošní sbírky podle obcí skončily tímto výsledkem: Bohdalov 26 536 Kč, Chroustov 6 888 Kč, Pokojov 5 003 Kč, Rudolec 9 582 Kč, celkem 48 009 Kč.

Přednáška o blahoslaveném Karlu I. Habsburském

 Otec Kazík pozval farníky na 18. ledna v 15,00 h na faru v Novém Veselí. Přednášející ing. Bulharová vyprávěla o životě posledního rakousko-uherského císaře, také českého krále Karla I. Habsburského zvaného Rakouský a jeho ženy císařovny Zity. Po přednášce jsme se pomodlili litanie k blahoslavenému Karlovi I. a uctili relikviář s jeho ostatky – pramínek vlasů. Mohli jsme si zakoupit knihy, novénu a dostali jsme informace o započatém beatifikačním procesu císařovny Zity.

Setkání se spolupracovníky

 Na neděli 1. února pozval otec Kazík spolupracovníky farnosti ke společnému posezení na faře. Probrali uplynulé události a úkoly a plány na rok letošní.

Svátost pomazání nemocných

 V neděli 15. února při mši svaté slavené od 10.oo h udělil otec Kazík svátost pomazání nemocných 40 farníkům. Ti, kteří se nemohli dostavit na bohoslužbu a rádi by svátost přijali, mohli požádat otce o návštěvu ve svých domovech. Otec Kazík navštívil 17 farníků v týdnu po této neděli.

Sbírka svatopetrský haléř

 Na neděli 22. února 2015 ohlásil otec Kazík sbírku určenou pro potřeby Svatého otce – Svatopetrský haléř. Za farnost Bohdalov bylo v neděli při ranní mši svaté od farníků vybráno 7 199 Kč. Sbírka je každoročně konána ve všech farnostech naší vlasti. Vybrané prostředky jsou odeslány na účet Petrova nástupce. Svatý otec z nich přispívá nejvíce potřebným po celém světě, především lidem postiženým přírodní katastrofou, válkou, běžencům, atd.

Přednáška o staviteli Santinim

 Barokního českého stavitele italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela představil ve své přednášce v neděli 17. dubna pan Stanislav Růžička, rodák z Bohdalova, v současné době pracující v propagačním oddělení firmy Žďas, a.s., Žďár nad Sázavou. Otec Kazík pozval zájemce o přednášku na faru do Nového Veselí. Podle ohlasu zúčastněných byla přednáška tak poutavá a zajímavá, že by rádi vyslechli pokračování. Dílo nadaného stavitele je opravdu rozsáhlé a vymezený čas zdaleka nestačil na zmapování všech jeho úspěšných staveb na území naší vlasti. Jen v našem blízkém okolí na jeho talent ukazují stavby kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kostel v Obyčtově, hostinec v Ostrově nad Oslavou, kostel sv. Václava ve Zvoli.

 Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl státem v loňském roce navrácen církvi – klášterské farnosti. Tímto již nebude pouhou kulturní památkou Unesco, ale vrátí se do něj tep života církve. Pravidelná bohoslužba zde začala být sloužena každou sobotu od 16.00 h.

Májová pobožnost a novokněžské požehnání

 Prvním májovým dnem byl letos pátek. Po májové pobožnosti v tento den slavil otec Kazík mši svatou od 17 h. Spolu s ním mši sv. celebroval P. Tomáš Enderle, původem z nedalekého Poděšína. Na kněze byl vysvěcen v loňském roce. Všichni jsme s vděčností přijali jeho novokněžské požehnání.

První svaté přijímání

 První svaté přijímání přijalo 5 děti třetí třídy v neděli 10. května. Byly jimi Vojtěch Cymrykovič a Adéla Špačková z Bohdalova, Aneta Sobotková z Chroustova, Kateřina Valová z Pokojova a Iva Boháčková z Rudolce.

Farní pouť do Mariazell 23.5.2015

 Dne 23. května ve 4 hodiny ráno se farníci z Nového Veselí a Bohdalova setkali na další společné mariánské pouti do rakouské Mariazell. Na rakouském území nás po celý den provázel hustý déšť.

 První zastávkou byl cisterciácký klášter v Lilienfeldu - největší středověký klášter v Rakousku založený rodem Babenbergů. Otec Kazík připomněl spojitost tohoto místa s českými dějinami. V klášterním chrámu je pochována Markéta Babenberská, první manželka našeho krále Přemysla Otakara II. a česká nekorunovaná královna. Chrám jsme však zevnitř neviděli, byl ještě zavřený.

 Před 10. hodinou jsme doputovali do Mariazell. Shromáždili jsme se v kapli sv. Michaela, kde měl otec Kazík sloužit mši svatou. Přidružili se k nám němečtí poutníci, takže mše svatá byla slavena v německém i českém jazyce. Po mši sv. jsme již sami zazpívali litanie k Matce Boži. Její přímluvě jsme svěřili své osobní záležitosti i prosbu za naše farnosti a vlast.

 Pak jsme se odebrali do poutního chrámu Narození Panny Marie. Zde právě končila eucharistická slavnost Seslání Ducha Svatého. Chrám byl zcela zaplněný místními farníky, mnozí byli v místních krojích. Svatodušní dekorace s motivem ohnivých jazyků slavnost umocňovala. Rakušané nespěchali domů, po skupinkách se fotili, povídali s kněžími. Nechtěli jsme rušit jejich zvyky, počkali jsme v ústraní, než se začali rozcházet. Čas jsme využili k osobní modlitbě a k prohlídce baziliky.

 Stavebně i ve vnitřní výzdobě je zastoupeno několik slohů. K původnímu románskému, později gotickému chrámu přibylo časem výrazné zvětšení v podobě barokní přestavby. Zvenčí připomíná původní podobu prostřední gotická věž s bohatě zdobeným portálem. Ve figurálním provedení portálu nalezneme vyobrazení sv. Václava a moravského markraběte Vladislava Jindřicha s manželkou. Po levé i pravé straně gotické věže se tyčí věže barokní. Uprostřed baziliky v místě původního gotického presbytáře nyní stojí kaple s románskou milostnou soškou Panny Marie s Ježíškem na klíně zvanou Velká Matka Rakouska (Magna Mater Austriae). Nad oltářem hlavní chrámové lodi visí od stropu výrazný tmavý kříž, pod ním zeměkoule ve stříbrné barvě. Zeměkouli ovíjí velký černý had. Socha Panny Marie s korunou královny je umístěna na sloupu uprostřed chrámu a hledí směrem k oltáři. Výrazné bohaté štuky a malby na stropě a stěnách doplňují novodobé varhany. Historické schodiště vedoucí k empoře sousedí se skleněným výtahem, starobylé vchodové dveře s posuvnými dveřmi skleněnými. Vše ale do sebe zapadá, nic nepůsobí rušivě. Brožurky a popisky k tomuto nejvýznamnějšímu poutnímu místu bývalého Rakousko-Uherska zde mají přichystány i v jazycích národů bývalé monarchie, také v českém jazyce, čehož jsme s povděkem využili. Opět jsme zde nalezli spojitost s našimi dějinami a to už od dob svatého Václava. První kapli dal postavit právě moravský markrabě Jindřich jako výraz díků za uzdravení.

 Přes neustálý déšť nám bylo dobře pod ochranným pláštěm Matky Boží, ale čas vymezený pro Mariazell rychle uplynul, ve 14 h jsme odjížděli.

 Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v benediktinském klášteře Gottweig. V chrámě jsme se pomodlili litanie k Duchu Svatému, osobní modlitbu a po prohlídce chrámu včetně podzemní krypty s ostatky zakladatele kláštera jsme pokračovali v cestě k domovu. Domů jsme se vrátili asi ve 20.30 h.

 Kéž nás Duch Svatý vede, abychom nepromarnili milosti, za které jsme na pouti prosili.

Slavnost Těla a krve Páně

 Slavnost Těla a krve Páně připadla letos na čtvrtek 4. června. My jsme ji slavili v neděli po mši svaté průvodem obcí. První zastavení bylo v kostele, druhé u sochy sv. Jana Nepomuckého, třetí u kříže rodiny Drejčkovy a poslední u kříže v parku. Za křížem, který nesli ministranti, šly bílé družičky s košíčky květů, za nimi pod baldachýnem nesl otec Kazík Nejsvětější svátost. Společně jsme zpěvy a modlitbami poděkovali za obdržené boží milosti a dary, prosili o požehnání pro farnost, rodiny, za úrodu. Počasí bylo tento rok slunečné a teplé.

Odhalení sochy sv. Zdislavy v Křižanově

  1. 9. po poutní mši svaté v Novém Veselí odjel otec Kazík do Křižanova, kde při slavnostní bohoslužbě byla odhalena a požehnána socha křižanovské rodačky sv. Zdislavy z Lemberka. Mši sv. celebroval Mons. Vojtěch Cikrle.

První Celostátní eucharistický kongres v Brně

  1. – 17. října hostilo brněnské biskupství a brněnské farnosti první celonárodní eucharistický kongres, který vyvrcholil v sobotu 17. 10. mší sv. slavenou na náměstí Svobody a celebrovanou papežským legátem Paulem Cordesem, za přítomnosti nuncia Giuseppe Leanza, všech našich biskupů, 600 kněží, více jak 400 řeholníků a řeholnic, více jak 1 000 ministrantů a 25 000 věřících. Otec Kazík se také zúčastnil a spolu s ním několik farníků.

Podepsání smluv o navrácení lesů a pozemků farnosti

 Státní pozemkový úřad předložil smlouvu o navrácení pozemků zpět farnosti Bohdalov. Otec Kazík seznámil v neděli 24.10. po mši sv. členy farní rady s návrhem smlouvy, jejíž součástí byl soupis navracených pozemků, a žádal o prověření současného stavu těchto parcel. V souhrnu se jedná o ornou půdu o rozloze přes 13 ha, luk a ostatních ploch o rozloze přes 3 ha, celkem o 16,2 ha. Pole budou pronajmuta (vše zařizují odborní pracovníci ze správy majetku na biskupství), lesy zůstanou v péči farníků.

 Lesní pozemky byly farnosti vydány na podzim. Farní lesy se nachází Za cihelnou a na Březinském kopci.

Závěr roku

 V letošním roce bylo pokřtěno 7 dětí, udělena 1 svátost manželství, církevně pohřbeno 12 občanů. Otec Kazík navštívil v jejich domovech 17 farníků se svátostí pomazání nemocných, 40 svátostí udělil v kostele.

 O úklid kostela se starají ženy podle rozpisu zavedených služeb, květinovou výzdobu zajišťuje p. Marie Štikarová a Marie Veselá z Bohdalova, na Vánoce a Velikonoce p. Anna Vomelová z Rudolce. Vánoční stromky a břízky ke slavnosti Božího Těla si vzal na starost p. Pavel Fabík z Bohdalova. Službu při stolu Páně vykonávají ministranti p. Bohuslav Fejt z Pokojova, sourozenci Pavel a Petr Fabíkovi, sourozenci Jaroslav, Lukáš a Michal Krčálovi, Vít Ondráček, Cyril Promberger, Michal Špaček, Pavel Vondrák z Bohdalova, sourozenci Jiří, Ondřej a Petr Boháčkovi z Chroustova, David Chalupa a Petr Novák z Rudolce.

Finanční statistika ke konci roku 2015

Příjmy:

Převod z minulého roku 302.853,- Kč

Sbírky 317.832,- Kč

Finanční dar obce Bohdalov 50.000,- Kč

Dotace z ministerstva kultury 110.000,- Kč

Úroky na běžném účtě 1.424,- Kč

Celkem příjmy 782.109, Kč

Výdaje:

Opravy všechny celkem 138.946,- Kč

Režie, energie, investice 66.460,- Kč

Sbírky na jiné účely, tím pádem odvedené přes děkanský úřad 65.285,- Kč

Daně 480,- Kč

Výdaje celkem 271.171,- Kč

Rozdíl + 510.938,- Kč ( tj. součet finančních prostředků na účtě u České spořitelny a hotovosti ve farní pokladně)

Poznámka: od příštího roku přecházejí farnosti na podvojné účetnictví, to povedou odborní pracovníci pod dohledem biskupství, farářům se ulehčí ale tyto jednoduché a jasné přehledy, které dělávali, tím pádem letos končí.

Kronika 2016

 

Tříkrálová sbírka

     První sobota v novém roce 2. ledna 2016 patřila opět tříkrálovým koledníkům. Pro charitu letos vykoledovali v Bohdalově 31 915 Kč, v Chroustově 7 340 Kč, v Pokojově 5 339 Kč a Rudolci 9587 Kč, v součtu sbírka činila 54 181 Kč.

Přednáška „Co bychom měli vědět o islámu“

      Na pozvání P. Kazíka se v neděli 1. května 2016 v 18 hod. sešlo na faře v Novém Veselí několik desítek zájemců o přednášku na téma islám slovenského arabisty Ing. Mikuláše Hučka - překladatele a tlumočníka. Odborný výklad zanechal v účastnících silný dojem a pomohl objasnit některá nám málo známá fakta o islámu.

Natírání oken na faře

          Pan Alois Vencelides z Bohdalova, povoláním malíř a natěrač, prováděl v období od jara až do začátku října při příhodném počasí nátěr oken na faře. Na novější okna vedoucí do ulice použil olejovou barvu. Další rámy a okna natíral emailem. Cenu díla v hodnotě 26 000 Kč hradila farnost ze sbírek.

Farní pouť

     V sobotu 7. května 2016 po 5. hodině ranní se vydalo 45 poutníků z farností Bohdalov a Nové Veselí na mariánské poutní místo Vambeřice v Polsku.

     Předtím jsme se však ještě na území ČR zastavili v Broumově, kde byla na 9. hod. domluvena prohlídka benediktinského kláštera.  Od mladého průvodce jsme se dozvěděli, že je zrekonstruovaná a přístupná jen malá část celého rozsáhlého komplexu. Klášter byl loni v restitucích vrácen řádu. Až rozsudkem soudu byly letos navráceny klášterní lesy a pozemky. Půda je však zdevastovaná a lesy vykácené.

      V refektáři kláštera jsou restaurovány obrazy znázorňující zakládání kláštera. Zaujala nás kopie Turínského plátna s latinským popisem extract sindon, a ornát ze 13. století nevyčíslitelné hodnoty. Ornát je vyšíván stříbrem, zlatem a zdoben českými granáty, byl používán arcibiskupem Sopkem z Bílemberka. Vyšívaly jej řádové sestry a práce na něm trvaly 10 let.

       Klášterní knihovna čítala  původně 67 000 knih, z nichž bylo mnoho rukopisů a prvotisků. Za komunistického režimu byly knihy bez rozdílu ničeny a páleny na náměstí. Až později byl nařízen jejich převoz do pražského archivu. V klášteře nyní zůstalo asi 17 000 svazků.

      Doslova omráčeni jsme byli nádherou klášterního kostela sv. Vojtěcha. Zde schrána ve věnci na pravé straně empory obsahovala výtah Turínského plátna. Na protější straně ve stejném věnci je druhá schrána. Údajně obsahuje trn z Kristovy trnové koruny a vlasy P. Marie. Schrána ale ještě nebyla otevřena, její obsah nebyl zatím potvrzen, jen latinský nápis na obsah odkazuje.

     Z Broumova jsme se vydali do Polska a po zhruba půlhodinové cestě jsme dorazili do Vambeřic nazývaných také Dolnoslezský Jeruzalém. V nádherné bazilice Navštívení Panny Marie otec Kazík sloužil mši sv.  Po  jejím skončení jsme měli možnost projít si křížovou cestu na horu Kalvárii nebo si prohlédnout pohyblivý betlém umístěný v budově na úpatí této hory. V 15:30 h jsme se s Vambeřicemi rozloučili.  Poslední zastávkou bylo lázeňské městečko  Duszniki Zdrój, kde jsme v chrámu sv. Jana Křtitele vykonali májovou pobožnost.

Oprava svícnů – nátěr

  1. května byly svícny v kostele natřeny a zářily novotou. Práci provedl syn manželů Vosáhlových z Bohdalova Miroslav Vosáhlo.

Pouť Nový Jeruzalém

     Pouť Nový Jeruzalém proběhla potřetí v Bohdalově v pátek 13. května. Již před začátkem, který byl v 18.00 h, otcové kněží zpovídali v kostele i na faře – P. Pavel Habrovec z Radostína n. Osl., P. František Koukal z Obyčtova, P. Pavel Vybíhal z Jimramova, 2 otcové Pallotini z Jam, P. Miroslav Kazík. Pouť organizoval jáhen Ladislav Kinc. Mši sv. celebroval novokněz P. Petr Havlík, kaplan ve Vlašimi.  Na závěr otec Havlík všem udělil novokněžské požehnání. Poutníci přijeli čtyřmi autobusy, mnozí také auty. Počet poutníků se odhaduje na 350. Před i po obřadech venku mírně mrholilo, vydatný déšť přišel v době, kdy všichni byli v kostele, takže počasí nevadilo.

Oslava Těla a Krve Páně

     Tělo a Krev Páně letos věřící z farnosti Bohdalov oslavili ve čtvrtek 26. května v 17,00 h mší svatou a průvodem obcí. Farníci z Nového Veselí tuto slavnost slavili v neděli 29. 5. ráno. Po slavnosti odjel otec Kazík do Bohdalova, aby při mši svaté udělil první svaté přijímání společně dětem z obou farností.

První svaté přijímání

     V neděli 29. května 2016 přijalo v kostele sv. Vavřince v Bohdalově celkem 14 dětí z farností Bohdalov a Nové Veselí první svaté přijímání. Z Bohdalova jimi byly Prombergerová Pavlína ze 6. třídy, dále žáci 3. třídy – Chmelíková Tereza, Keznikl Josef, Koukalová Monika, Landsmanová Tereza, Prombergerová Věra, Ratajová Lenka, Sommerová Marie, Šustr Marek, z Rudolce Bernardová Jana a Šerejchová Veronika. Z Nového Veselí byly 2 dívky a 1 chlapec. Odpoledne pak ještě sloužil otec Kazík poutní mši svatou v Kotlasích. 

     S prvokomunikanty a jejich rodiči se otec Kazík vydal ve dnech 16. – 18. 6. na pouť na sv. Hostýn. Zde se děti účastnily mše sv. a společných modliteb. Po náročném dni se jim na Hostýnských vrších spalo velice dobře. Rodiče proto měli možnost projít si okolí baziliky i křížovou cestu. Součástí pouti byla také návštěva Velehradu, hradu Buchlov a na zpáteční cestě zlínské ZOO. Děti přijely unavené, ale spokojené a plné dojmů.

Navracení pozemků farnosti

     Od loňského roku podle zákona o církevních restitucích bylo zahájeno navracení pozemků církvím. Nejprve lesy do konce r. 2015, začátkem letošního roku je navracena orná půda, TTP a ostatní plochy. Některé původní pozemky již nelze naší farnosti vrátit z důvodu zástavby v obci – rodinné domky, nebo jsou zastavěny zemědělskými objekty, které v této době vlastní akciová společnost Agras Bohdalov. Pozemky v areálu Agrasu nezastavěné, ale pro farnost nevyužitelné, byly sepsány. Agras a.s. nabídla 3 varianty výměny. P. Kazík projednal záležitost s ing. Vomelou, ředitelem Agrasu, a dohodli se na výměně za pozemky táhnoucí se od benzinové pumpy podél silnice a křižovatky k Chroustovu.

     V měsíci červenci oznámil Krajský soud v Brně otci Kazíkovi, že na 3 pozemky vydávané Pozemkovým úřadem Kraje Vysočina byla podána žaloba Úřadem pro zastupování státu. Farnost měla předložit své vyjádření a hradit soudní výlohy. Stanovisko bylo sepsáno a odesláno na Brněnské biskupství, kde byla záležitost předána JUDr. Milanu Dobešovi. On měl farnost ve věci žaloby u soudu zastupovat. Jednalo se o p.č. 185/1 lesní pozemek o výměře 1137 m2 - před znárodněním veden jako orná půda, nyní vzrostlý 60-70letý les; p.č. 166/37 o výměře 5931 m2 - původně orná půda, v současnosti rekultivovaná skládka po těžbě cihlářské hlíny, a p.č. 166/38 ostatní plocha o výměře 109 m2 - dříve orná půda, nyní část panelové cesty vedoucí podél skládky. Později biskupství otci oznámilo, že o tyto pozemky nebude církev usilovat. 

     V měsíci srpnu vyřizoval P. Kazík žádosti soukromých zemědělců o pronájem farních pozemků k hospodaření. Začátkem září došlo k vzájemné shodě a koncem září k podepsání nájemních smluv. Pozemky byly pronajaty soukromým zemědělcům p. Jiřímu Nejedlému a Ing. Jiřímu Pometlovi z Bohdalova, každému ve výměře 3 ha – orná půda a TTP (Za Šustrovy, Spáleniště a Němkyně); společnosti Agras Bohdalov o výměře 9 ha, (kolem odchvatu, Březinský kopec, Za příčkou, Přední kopeček, za benzinkou); p. Ladislavu Bartákovi, louka u Vazebného rybníka; p. Pavlu Prombergerovi, orná půda blízko napojení staré rudolecké silnice na obchvat; p. Jaroslavu Krčálovi, orná půda mezi obchvatem a skládkou, p. Martinu Kolářovi, louka č. 488/4  884 m2 za jeho zahradou.

Dovolená P. Kazíka

     Od začátku měsíce července do 23.7.2016 byl otec Kazík mimo farnost. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupoval P. Lubor Dobeš z Boskovic. Stejně tomu bylo i v roce minulém.

Prázdninový tábor dětí

     Letošní letní tábor pro děti mladších ročníků základní školy naplánovali ministranti na druhou půli července. Na faře ve Fryšavě prožilo 30 dětí týden prázdnin ve společných činnostech i modlitbách, pobytech v přírodě, hrách, cestách odvahy, soutěžích i vyprávění. Mše svatá každý den byla pro všechny požehnáním. Nálada byla výborná a u většiny dětí zvítězilo rozhodnutí zúčastnit se tábora i příští rok.

Oprava ohradního tarasu kolem kostela

     Taras parku u kostela směrem k faře doznal léty takového poškození, že jednotlivé kameny z něho vypadávaly a hrozilo zborcení drátěného plotu. Na jaře P. Kazík požádal o dotaci na opravu ministerstvo zemědělství. Dotace byla přislíbena ve výši 470 000 Kč. Opravu prováděla firma LS Mont, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou majitele Františka Lavického z Radostína nad Oslavou. Pracovníci firmy demontovali plotové dílce a sloupky, taras rozebrali po celé severní straně, zabudovali odtoky povrchové vody od kostela a kameny tarasu znovu sestavili. Zabudovali opravené a natřené plotové sloupky. Taras zpevnili betonovou korunou vyztuženou kari sítěmi, osadili jej původními poplastovanými plotovými dílci. Původní boční schody naproti vchodu do farského dvora nahradili novými žulovými. Oprava tarasu si vyžádala částku 847 300 Kč, cena schodiště dalších 51 000 Kč. Práce trvaly od června do konce srpna. Oprava byla uhrazena z dotace a vlastních zdrojů farnosti. Na schodiště přispěl úřad městyse Bohdalov částkou 50 000 Kč.

Setkání na faře

     Ve čtvrtek 20. 10. 2016 po mši sv. přijali farníci pozvání P. Kazíka k posezení na faře při příležitosti jeho narozenin. P. Kazík s sebou přivezl fotografie ze Svaté země, kterou navštívil v únoru. Fotografie promítal na plátno, doprovodil je výkladem.

Pomocníci ve farnosti

     Farní hospodyně Marie Dvořáčková oslavila loni 25. září 88 let života. Pro naši farnost pracovala nepřetržitě od roku 1957, kdy do Bohdalova přišla. Byla hlavní organizátorkou a koordinátorkou služby, která je třeba k zajištění chodu farnosti. Jejího hlasu bylo třeba při zpěvu v kostele. Hlava dobře rozmýšlela a organizovala, ale fyzické síly jí ubývaly. Po dvou úrazech levé ruky se již v ní neobnovila plná hybnost. Proto jí byli nápomocni muži i ženy farnosti. P. Vondrák Bohumír až do své smrti v r. 2014 zajišťoval drobné opravy a údržby, zajišťoval také stromky na Vánoce i slavnost Těla a Krve Páně. Po něm se této práce ujal pan Pavel Fabík a pan Václav Bukovský. Na pomoc v různých potřebách mohla vždy sestřička Marie povolat paní Julii Zikmundovou a její rodinu. Starosti o park kolem kostela a sečení trávy se ujal p. Alois Matějíček. S údržbou prádla vypomáhala rodina p. Jany Musilové, která jí navíc pomáhala v potřebách sociálních. Úklid v kostele převzaly ženy z farnosti a podle rozpisu tuto službu vykonávaly dvojice i z přilehlých obcí. Květinové výzdoby v kostele se ujaly p. Marie Štikarová a Marie Veselá, na svátky výzdobu zajišťovala p. Anna Vomelová z Rudolce.

     Na podzim se sestřičce Marii Chmelařové podařilo přesvědčit několik mladých mužů – otců rodin, aby P. Bohu sloužili také zpěvem a rozšířili schólu. Každou neděli zpívali od té doby při mši sv. žalmy p. Petr Růžička, p. Josef Keznikl, p. Křivský. Schóla se rozrostla i o jejich potomky, které s sebou přivedli. Při příležitosti svátků byla tato různorodá skupina od malých školních dětí, přes mládež, ženy a muže, pod vedením sestřičky Marie schopna nacvičit tak krásné zpěvy, že se tajil dech. Čtyřhlasný zpěv už pro ně nebyl nedosažitelný.

     Při oltáři pomáhali knězi ministranti p. Bohuslav Fejt z Pokojova, David Chalupa, Petr Novák a Radek Šerejch z Rudolce, bratři Petr, Jiří a Ondřej Boháčkovi z Chroustova, Cyril Promberger, bratři Pavel a Petr Fabíkovi, Vít Ondráček a Lukáš Krčál z Bohdalova.

Kyjov

Kyjovští v průběhu roku vyřizovali na stavebním úřadě ve Žďáru nad Sázavou povolení k rekonstrukci prostranství kolem kaple. V srpnu povolení obdrželi a v polovině září firma Mikyska z Velkého Meziříčí začala dláždit kostkami prostranství  o  rozloze 110 m2  na pravé straně kaple a před kaplí. Zároveň odstranili původní schody do kaple a nahradili je schody z kamenného masívu. Celkové náklady činily 240 000 Kč, poskytnutá dotace ve výši 110 000 Kč z programu rozvoje venkova byla dorovnána do požadované výše prostředky obecního rozpočtu. Práce firma ukončila před kyjovskou poutí.

Konec roku  6 křtů, 12 církevních pohřbů, 1 sňatek

Vše sepsala na počítači a pak krasopisně do bohdalovské farní kroniky Miloslava Pejchalová. Pán Bůh zaplať. Děkujeme všichni mnohokrát, i jménem jmenovaných i jménem budoucích.