736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2017

Přehled roku spásy 2017 v Novém Veselí

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2017 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal studeným lednem, pak byla zima mírná, jaro včasné, ale přišly mrazíky. Léto bylo také velmi teplé, září studené, ale říjen teplý. 29. 10. však byla vichřice, která na den vyřadila z provozu elektřinu a napáchala velké polomy i ve farním lese na Holetíně. Sníh napadal, ale dlouho nevydržel, Vánoce byly bez sněhu.

B: Boží služebníci a služebnice

V srpnu odešel do farnosti Ivančice o. Miroslav Kazík i katechetka Marie Chmelařová. Ze Křtin přišel na jeho místo Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy a první mši sv. sloužil na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. O farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 6 osobám, 4 chlapcům a 2 děvčatům, pár z Nového Veselí a po jednom dítěti z každé obce kromě Matějova.

2) Základem společnosti je rodina. Letos byly oddány 2 páry – jedna nevěsty z Nového Veselí a jedna nevěsta z Kotlas.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 3 farníky: Věrou Popkovou, roz. Pelikánovou z Nového Veselí, s Blaženou Musilovou z Újezda a s Jiřím Kupou z Březí. Za všechny zemřelé farnosti, kteří nás letos předešli na cestě k Božímu království - cíli všech našich cest, byla obětována půlnoční mše sv. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto byla sloužena ta mše sv.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 7/5 poprvé podáno 11 dětem.

5) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  12. února -  63 bratří a sester.

6) Ve škole učíme s paní katechetkou Janou Jurkovou  68 dětí.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Letos byla v květnu až červenci opravena věž. Celý vršek byl jeřábem sundán na zem, tam opraven a silnějším jeřábem dne 10. 7. vyzdvižen nazpět. Právě když vše dosedlo na zděné základy, rozezněl se zvon, protože bylo pravé poledne. Zajímavé řízení Boží.

Proběhla tříkrálová sbírka. V květnu hostila naše farnost pouť Nový Jeruzalém. 20. května byla farní pouť do Dobré Vody a Nových Hradů v jižních Čechách a do Světlé v Dolních Rakousích. Už po 17.  jsme putovali na Velehrad. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma.

E: Ekonomický a stavební přehled

Tříkrálová sbírka:

Nové Veselí      45.622,- Kč

Újezd             27.585,- Kč

Březí nad Oslavou    11.243,- Kč

Matějov            11.081,- Kč

Budeč           10.505,- Kč

Kotlasy         8.210,- Kč

Celkem:         114.246,- Kč

Pán Bůh zaplať koledníkům, dárcům i všem v zázemí.

Naše opravy:

Oprava věže stála celkem 2 miliony 448 tisíc. Přispěli na ni:  městys Nové Veselí 1 milion korun, okolní obce 245 tisíc, kraj Vysočina 350 tisíc a ministerstvo kultury 600 tisíc. Štědře přispěli i místní podnikatelé a farníci. Po uhrazení režie a drobných oprav nám na účtě zbývá 162 164,06 Kč. Na transparentním farním účtě na zvony u Fiobanky máme 2000 Kč, ale brzy tam budou přesunuty dosavadní úspory pořízené na tento účel, aby všichni mohli sledovat výši konta č. 2101341225/2010.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Ve středu 31.1. bude po mši svaté beseda s poutníkem Janem, který za pomoci přátel dojel do Compostely na vozíčku.

Kolem neděle 4.2. svátost nemocných

Sobota 17.2.  zahájení XXXVII. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou

Pondělí 26. – 28.2. školení kněží na Velehradě   Někdy v zimě latinská zpívaná mše sv. - přijede známý sbor z Brna

Neděle 11.3.  staroslovanské zpěvy  - asi přijede sbor z Mikulčic,

Křížové cesty – po nich by bylo novokněžské požehnání: 18.2. P. Bublán z Měřína    

Hrkání před Velikonocemi všude

Pátek 23.3. zásvětná autobusová pouť našich farností do Sloupa

Neděle 8.4. pěší pouť do Slavkovic, jste zváni

Sobota 14.4. celodenní adorace  v Bohdalově           

Neděle 15.4. pouť moravských matic (JP)

Neděle 22.4. 18.00 přednáška  doc. PhDr. Jiří Kotalík CSc. Člověk, víra a umění v barokní době, s důrazem na výzdobu bohdalovského kostela, 19.00 koncert Mužského pěveckého sboru VOCATUS ECUMENICUS z Jimramova

Úterý 1.5.  JP doprovází poutníky z Velehradu po Zelené hoře, možno tam dojet – možná bude  i zastávka v N.V

Úterý 8.5.  celodenní autobusová pouť našich farností na Velehrad  - přihlašujte se

Úterý 1.5.  JP doprovází poutníky z Velehradu po Zelené hoře, možno tam dojet – možná bude  i zastávka v N.V

Úterý 8.5.  celodenní autobusová pouť našich farností na Velehrad  - přihlašujte se

Neděle 13.5.  a 20. 5. první sv. přijímání – příprava v kostele od začátku  2. pololetí šk. roku

Pondělí 14.5. Nový Jeruzalém v Bohdalově, káže P. Jiří Neliba z Kladna, který měl v Bohdalově „druhou“ primici 1971

Sobota 19.5. pěší pouť brzy ráno z Obyčtova na Zelenou Horu, jste zváni

Neděle 27. 5. pouť v Kotlasích

Čtvrtek 31.5. možná Boží Tělo u některé kaple

Neděle 3.6.  Boží Tělo nejprve  v Bohdalově a pak v N. Veselí

(Sobota a neděle 10.6.   je kongres Božího milosrdenství ve Slavkovicích)

Neděle 17.6.  biřmování v obou farnostech

Pondělí 25.6. a 26.6.  kněží z mého ročníku si v NV připomenou 40 let od svěcení

Sobota 30.6. – středa 4.7.  JP vede pěší pouť Sv. Kopeček Velehrad   (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 8.7. pouť v Chroustově

Pátek 20.7. - neděle 22. 7. pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 29. 7. pouť v Rudolci

Neděle 5. 8. pouť v Budči

Neděle 12. 8. pouť v Bohdalově 7:00 a 10:00  NV v 8:30

Neděle 19. 8. pouť u kapličky,   na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometodějské lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do farního kostela – 5,2 km

Pondělí 20.8. v 8.30 zahájení XVIII. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 25.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 26. 8. pouť v Újezdě

Neděle 2. 9.  poděkování za úrodu a žehnání věnců v N. Veselí i Bohdalově a mše sv. za školáky i všechny vychovatele, v Bohdalově po mši sv. zpívání a posezení na farním dvoře

Sobota 8.9. JP doprovází pouť P. Kubíčka Kunštát Sloup (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 9. 9. pouť v Matějově  

Čtvrtek 13. 9. celodenní adorace v N. Veselí

Neděle 16. 9. pouť v Březí

Sobota 22.9. JP doprovází ekumenickou pouť u Brna (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 23. 9. pouť v Pokojově

Pátek 28.9. sv. Václava – mše sv. v 7:00  Pak JP do soboty doprovází pěší pouť Velehrad - Štípa u Zlína (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 30. 9. pouť v N. Veselí  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30

Neděle 7. 10. pouť v Kyjově

Sobota 27. 10. NV odpoledne mše sv. za oběti válek, za naši vlast k 100. výročí republiky, za šťastnou budoucnost našeho národa a za mír ve světě

Neděle 28.10. mše sv. v Bohdalově u pomníku padlých – za ně, za naši vlast k 100. výročí republiky, za šťastnou budoucnost našeho národa a za mír ve světě

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, zahradu, lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, kraji Vysočina, městysu a všem obcím za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde  zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 28 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

  1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)
  2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)
  3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)
  4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

JSEM MORAVAN

  1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
  2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená
  3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
  4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)