736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2018

Přehled roku spásy 2018 v Novém Veselí

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2018 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, pak byl velmi studený březen. Léto bylo také velmi teplé, celý srpen nepršelo a pražilo slunce, podzim byl mírný. Sníh v prosinci zůstal, trochu mrzlo.

B: Boží služebníci a služebnice

Ver farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy, o farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková a Lucie Sobotková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 18 dětem, 9 chlapcům a 9 děvčatům, z Nového Veselí 3+5, z Březí 2 děvčata, z Újezda chlapec a děvče, z Budče jeden chlapec a odjinud 4 chlapci a jedno děvče.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly oddány 2 páry – jedna nevěsta z Nového Veselí a jedna nevěsta z Březí.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 12 farníky: 9.2. s Františkem Hanusem z Újezda, 16.3. s Blaženou Štikarovou z Matějova, 27.3. s Věrou Růžičkovou z Nového Veselí, 13.4. s Josefem Novákem z Nového Veselí, 21.4. s varhaníkem Janem Vencelidesem z Nového Veselí, který tuto službu plnil jako třetí z rodu v letech 1950 – 2009, 19.5. s Marií Krejsovou z Nového Veselí, 4.6. s Františkem Sýkorou z Matějova, 8.6. s Olgou Kolbingerovou z Nového Veselí, 28.7. s Marií Kadlecovou z Březí, 10.10 s Josefem Dočekalem z Nového Veselí, 17.11. s Marií Žilovou z Nového Veselí a 19.11. s Marií Jurkovou z Újezda.

Někteří farníci měli smuteční rozloučení ve Žďáře. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto se za ni slouží  mše sv. – zádušní.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 13/5 poprvé podáno 14 dětem, 10 chlapcům a 4 děvčatům.

5) Svátost biřmování přijalo 17.6. z rukou otce biskupa Vojtěcha 9 mladých z farnosti (5 hochů a 4 dívky) spolu s biřmovanci z Bohdalova.

6) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  11. února.

7) Ve škole učí farář a 2 katechetky celkem  63 dětí – 8 z první, 17 z druhé, 15 ze třetí, 13 ze čtvrté a páté a 10 ze šesté až osmé třídy.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 1. ledna jsme se modlili u všech zastavení naučné stezky To naše Nové Veselí, proběhla tříkrálová sbírka. Po první křížové cestě 18.2. bylo novokněžské požehnání -  P. Ladislav Bublán z Měřína, v neděli 11.3. byla křížová cesta po obci. Jednou za měsíc zpívaly v kostele děti s doprovodem kytary. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, před Velikonocemi se hrkalo i po Novém Veselí, děti i rodiče obešli celou obec, bylo to 4,4 km a šlo se šestkrát. Po Velikonocích byla před hlavní vchod kostela přenesena kamenná křtitelnice z původního kostela, dosud stojící na faře ve dvoře. Ve čtvrtek 31.5. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 3.6. na Městečku u 4 oltářů. Když skončilo požehnání u 1. oltáře, při kterém zazněla fanfára Veselské kapely, ozval se do nastalého ticha klapot dvojice čápů z hnízda u městyse. Trval stejnou dobu jako fanfára předtím.

V lednu byla přednáška Camino na kolečkách anebo na vozíku do Compostely, v březnu vystoupila v kostele Věra Sosnarová, která přes 2 hodiny vyprávěla, co jako děvče zažila v Gulagu, v květnu přišel Josef Pala se svědectvím a obrázky ze Severní Koreje, v červnu pan probošt Petr Piťha představil a podepisoval svou knihu Triptych na oltáři Lásky. V září sloužil v Kotlasích český misionář, který má rodové kořeny v této obci, Petr Seyfried a promítal obrázky ze svého působení v Burundi v Africe. Už po 17.  jsme putovali na Velehrad, letos poprvé z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem. 21. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 17. listopadu jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Vítu, Jezulátku a po modlitbách na Karlově mostě jsme zakončili u sv. Anežky.

Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma a přibyly ozdoby na stromcích.

Na sv. Štěpána odpoledne byla bohoslužba slova s koncertem, který se však nepodobal běžným akcím tohoto druhu v občanských prostorách. Na závěr si všichni společně zazpívali ve stoje Narodil se Kristus Pán, pak už nebylo žádné prodlužování, tleskalo se jen jednou a to až na konec. K slávě Boží, vlasti ke cti a bližním k potěšení vystoupili Veseláci – žesťě, Horácká cimbálová muzika a děti ze školního sboru. Přišlo 330 lidí – ne diváků, ale účastníků, protože si také zazpívali. Dobrovolné vstupné bylo použito na dobročinné účely.

E: Ekonomický a stavební přehled

Tříkrálová sbírka:

Nové Veselí      52.785,- Kč

Újezd             28.810,- Kč

Březí nad Oslavou    12.803,- Kč

Matějov            11.750,- Kč

Budeč           10.340,- Kč

Kotlasy         8.250,- Kč

Celkem:         124.738,- Kč

ZAJÍMAVOSTI Z NOVÉHO VESELÍ 2018

V Novém Veselí do terénu vyrazilo 19 koledníků ("králové" a jejich doprovod), 12 děvčat, 7 chlapců. Nejmladší bylo 5-ti leté děvčátko a nejstarší , 19-ti letý mládenec. Tedy 1 žákyně mateřské školy, 12 žáků základní školy a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 6 dospělých.

Pán Bůh zaplať koledníkům, dárcům i všem v zázemí.

Naše opravy:

Výmalba kostela až po římsu stála 115 tisíc, při ní se přemístily sochy: Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino se daly dopředu a sochy sv. Cyrila a Metoděje na boční pilíře. Nové koberce u oltáře, sedáky v lavicích a doplnění reproduktorů u rozhlasu stálo 46 tisíc a oprava křížové cesty celkem 582 tisíc, rámy od p. Staňka 238 a plátna od p. Klimeše 344, na pastoraci v naší diecézi jsme přispěli 59 tisíci, přičemž donátoři z farnosti dali přímo 26 tisíc. Na bohoslovce a misie jsme vybrali 24 tisíc. Daň z pozemků činí 4 tisíce. Režie stála 155 tisíc, je v tom 35 tisíc za nový kotel na faře, elektřina v kostela a třetina inkasa na faře, tiskoviny  a zpracování dřeva po napadení kůrovcem - výdaje celkem 985 tisíc.

Příjmy v tisících: zbytek na účtě k 1. lednu 2018 – 162, sbírky a dary fyzických osob 449 (v tom sbírky o Velikonocích 51100, o pouti 23800 a na vánoce 42100), dotace kraje Vysočina 224, dar městyse Nové Veselí 300, dar ZDV Novoveselsko 60, ze stavebního fondu diecéze 20, nájemné od hospodářů a od EON-u 107, dary na tiskoviny 36, celkové příjmy 1 358 tisíc, na účtě zbývá 373 tisíc. Kromě toho je na zvláštním transparentním účtě č. 2101341225/2010 u Fiobanky 265400 Kč na zvony.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Sobota 16.2.  zahájení XXXVIII. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou – možno se přidat

Někdy v zimě latinská zpívaná mše sv. - přijede známý sbor z Brna

V době postní – přednáška o hnutí Mary´s Meals – boudě, která živí tisíce dětí

Pátek 12.4. zásvětná autobusová pouť našich farností do Sloupa a do Křtin

Neděle 14.4. celodenní adorace  v Bohdalově           

Hrkání před Velikonocemi všude

Středa 1.5.  JP doprovází poutníky z Velehradu na Turzovku – možno se přidat

Kolem sv. Floriána - 4.5. – duchovní program pro hasiče

Středa 8.5. - 2. krojovaná pouť na Zelené hoře

Někdy zjara autobusová pouť našich farností na Velehrad  - přihlašujte se

Květen všední den – přednáška o totalitách u nás

Květen - první svaté přijímání

Úterý 14.5. Nový Jeruzalém v Novém Veselí, káže P. Josef Pohanka ze Žarošic

Neděle 26. 5. pouť v Kotlasích

Čtvrtek 20.6. možná Boží Tělo u některé kaple

Neděle 24.6.  Boží Tělo v NV i v Bohdalově 

Neděle 30.6. – čtvrtek 4.7.  vede pěší pouť Sv. Kopeček - Velehrad   – možno se přidat

Neděle 7.7. pouť v Chroustově

Pátek 19.7. - neděle 21. 7. pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 28. 7. pouť v Rudolci

Neděle 4. 8. pouť v Budči

Neděle 11. 8. pouť v Bohdalově, 7:00 a 10:00  NV v 8:30

Neděle 18. 8. pouť u kapličky,   na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometodějské lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do farního kostela – 5,2 km

Pondělí 19.8. v 8.30 zahájení XIX. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 24.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 25. 8. pouť v Újezdě

Neděle 1. 9.  mše sv. za školáky i všechny vychovatele, pouť v Matějově  

Sobota 7.9 - JP doprovází pouť P. Kubíčka Kunštát Sloup (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 8. 9. poděkování za úrodu a žehnání věnců  v N. Veselí i Bohdalově

Pátek 13. 9. celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 15. 9. pouť v Březí

Neděle 22. 9. pouť v Pokojově

Neděle 29. 9. pouť v NV  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30   

Neděle 6. 10. pouť v Kyjově

Neděle 13.10. staroslovanské zpěvy - sbor z Mikulčic

Pondělí 28.10. poutní výlet do Prahy na poděkování sv. Anežce

Kolem sv. Huberta – 3.11. –  duchovní program pro myslivce

Plánované opravy: obě zpovědnice, střecha na kostele a na garáži, zázemí pro kostel – pro tělo i duši a lepší úklidový kout.

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také kraji Vysočina, městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 29 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

 1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)
 2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)
 3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)
 4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

JSEM MORAVAN

 1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
 2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená
 3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
 4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

 1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

 1. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.
 2. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.
 3. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK