736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Z farní kroniky 2009 - 2016

POKRAČOVÁNÍ FARNÍ KRONIKY NOVOVESELSKÉ 2009 - 2016

 Pracovní text, bude ještě upřesňován a pak krasopisně přepsán do kroniky.

 L.P. 2009

     Zdravotní potíže otce Weigla se zhoršovaly tak, že 10. února sloužil svoji poslední veřejnou mši svatou. Zastupovali okolní kněží a jáhni, na Velikonoce o. Jaroslav Čupr z biskupství.    

 Pouť do Sloupu k uctění Panny Marie Bolestné jsme spolu s farníky z Nového Veselí a okolních farností vykonali tento rok 3. dubna.

Pouť Nový Jeruzalém byla tradičně v květnu  a kázal

Po odchodu otce Weigla (+ 11.5. v nemocnici v N. Městě, zádušní mše sv. 20.5. v Novém Veselí a pak pohřben do hrobu rodičů ve Svatoslavi) se o naši farnost staral pan děkan Jan Daněk z Nového Města na Moravě. Farníci věděli o nedostatku kněží v celé naší vlasti a o možnosti, že naše farnost nemusí hned dostat nového nástupce. Přesto ale s vírou čekali a doufali v Boží milost.

     Dne 18. července přibyl na faru v Novém Veselí nový duchovní správce farností Nové Veselí a Bohdalov R. D. Mgr. RNDr. P. Miroslav Kazík, narozen 3.10.1957 v Uherském Hradišti.  Spolu s ním přišla i pastorační asistentka Mgr. Marie Chmelařová, narozena 27.4.1948 rovněž v Uherském Hradišti, katechetka, pomocnice s přípravou na křty a svatby, farní hospodyně a varhanice. Se sborem dětí a mládeže začala nacvičovat nové písně, které přispívaly ke kráse bohoslužeb. Jejich předchozím působištěm byl Hrádek u Znojma. Boží milost se ukázala opět větší než to, v co se kdokoliv z farníků odvažoval doufat. Buď Bohu díky.

     Svoji kněžskou službu v naší farnosti zahájil P. Kazík slavením mše svaté  v neděli 19.7.2009.

Svátosti:

3  křty, 1 chlapec a 2 děvčata (Březí, Újezd, Matějov),    žádný sňatek,    8 pohřbů (5+3),  10 dětí u 1. svatého přijímání.

Sbírky celkem  261 tisíc   Kč, z toho odesláno pro dobré účely  84 tisíc  Kč,  režie 224 tisíc

Opravy:     obraz Ukřižovaného 22 tisíc, oprava Betléma 11 tisíc, plyn a voda na faře 7 tisíc

L.P. 2010

Svátosti:

13  křtů (6 chlapců a 7 děvčat), Nové Veselí 4, Březí 2,  Matějov 1, Újezd 2, odjinud 4,  sňatky 2,    13 pohřbů,  9 dětí u 1. svatého přijímání dne  23.5. -  5 chlapců, 4 děvčat, 8 z N. Veselí, 1 z Březí.

Život farnosti:

Obřady na Bílou sobotu byly slaveny v Novém Veselí pro obě farnosti společně.

Poutě:

  1. K Turínskému plátnu jsme putovali autobusem ve dnech 25. 4. – 30. 4. 2010, byla to první společná pouť farností Radostín nad Oslavou, Pavlov, Nové Veselí a Bohdalov.
  2. Pro všechny letošní prvokomunikanty uspořádal otec Kazík ve dnech 11.- 13.6. pouť do polské Čenstochové k Matce Boží. Poutě se zúčastnili také ministranti.
  3. Počátkem září 2010 zorganizoval otec Kazík zájezd do severní Itálie a do Dolomitů, jehož se zúčastnili starší ministranti a dívky ze schóly.

Pouť ke sv. Anežce České – u nás:

 Otec Kazík k uctění památky sv. Anežky České vyhlásil pouť do Nového Veselí na den 13. listopadu 2010. Poutníky měli být hlavně mladí a děti, u kterých chtěl probudit a posílit jejich víru s odkazem na příklad světice. Program od 10 h byl pro děti připraven na veselské faře. V odpoledních hodinách zakončil otec Kazík společný den mší sv. pro 80 zúčastněných dětí.

Sbírky celkem   360 tisíc  Kč, z toho odesláno pro dobré účely 101 tisíc   Kč,  dotace z okresu 60 tisíc, z biskupství 62 tisíc.

Opravy:    v tisících: projekt restaurování obrazu   9, izolace fary 79, elektřina 3, rekonstrukce vodovodní sítě 118, vrata 16, ozvučení 144, obrazy 15.

L.P. 2011

Svátosti:

11  křtů (6+5),   Nové Veselí 5, Březí 5, Budeč,  Újezd 1, žádný  sňatek,    6 pohřbů  (3+3),  16 dětí u 1. svatého přijímání dne 12.6. - 6 chlapců, 10 děvčat.

Život farnosti:

Obřady Bílé soboty se tento rok slavily 23. dubna od 20 h v Bohdalově pro obě farnosti společně opět v plném rozsahu se zpívanými žalmy i litaniemi. Svátost křtu při nich přijal jeden dospělý katechumen.

Pouť Nový Jeruzalém byla tradičně v květnu  a kázal

Poutě:

  1. Na jaře v březnu 2011 zorganizoval otec Habrovec, otec Kazík s 5 dalšími kněžími čtrnáctidenní pouť do Svaté země. Zúčastnili se jí farníci z Radostína nad Oslavou, našich farností i širšího okolí.
  2. V červnu ve dnech 11. – 13. 6. 2011 prvokomunikanti z farnosti Nové Veselí i Bohdalov podnikli s otcem Kazíkem, rodiči a ministranty společnou děkovnou a prosebnou pouť na sv. Hostýn k Matce Boží.
  3. V červenci 2011 otec Kazík uspořádal pro 30 dětí z obou farností jednodenní výlet do lanového centra v Brně spojený s návštěvou některých brněnských kostelů.

Sbírky celkem  296 tisíc   Kč, z toho odesláno pro dobré účely  88 tisíc  Kč,  dotace z okresu 59, kraje 68 tisíc,

Opravy:   rekonstrukce odpadů 116 tisíc, kamna celkem 51, restaurování 3 obrazů na faře 147 tisíc, vrata, dveře, okna 88 tisíc.

L.P. 2012

Svátosti:

8  křtů (5+3),  Nové Veselí 4,  Budeč 1,  Újezd 2, odjinud 1,    sňatků 5,   10 pohřbů (7+3), 8 dětí u 1. svatého přijímání dne  20.5. – 3 chlapci a 5 děvčat.

Život farnosti:

Latinská mše sv.

 V neděli 12. února 2012 sloužil otec Kazík mši svatou v latinském jazyce za doprovodu zpěvů z Gregoriánského chorálu, který přednesli členové mužské schóly od sv. Michala v Brně.

Duchovní obnova

 V neděli 11. března 2012 sloužil mši sv. v našich farnostech P. Pavel Habrovec, administrátor farnosti Radostín nad Oslavou. Náš otec Kazík vedl duchovní obnovu pro farníky v Radostíně n. Oslavou.

Obřady Bílé soboty se tento rok konaly 7. dubna od 20 h v Novém Veselí. Četbu z Písma svatého, kromě ministrantů, přednesli i vybraní muži obou farností,

Pouť na Svatou Horu u Příbrami

 V ranních hodinách soboty 12. května 2012 se vydaly 2 autobusy poutníků společně s otcem Kazíkem na děkovnou i prosebnou mariánskou pouť na Svatou Horu u Příbrami. Jeden autobus byl vypraven z farnosti Nové Veselí a druhý z Bohdalova.

Pouť prvokomunikantů na Sv. Hostýn

 Ve středu a čtvrtek 20. a 21. 6. 2012 putoval otec Kazík s prvokomunikanty obou farností i některými ministranty na Sv. Hostýn.

Novokněžské požehnání

30.12. pozval otec Kazík do obou našich farností novokněze P. Karla Janů, rodáka z nedalekého Hlinného ve farnosti Jámy, který byl vysvěcen na kněze v červenci.

Sbírky celkem  318 tisíc   Kč, z toho odesláno pro dobré účely 77 tisíc   Kč,  dotace z městyse, okresu 80 tisíc, kraje 61 tisíc, ministerstva kultury 160 tisíc

Opravy:   obraz sv. Václava – 1. etapa 130 tisíc, krovy na faře 200 tisíc 

 

L.P. 2013

Svátosti:

14  křtů (8+6),  Nové Veselí 6, Březí 2, Matějov 1, Újezd 2, odjinud 3,  u 1. svatého přijímání  sňatky 2,    4 pohřby  (2+2),  10 dětí u 1. svatého přijímání dne 19.5.2013 – 3 chlapci a 7 děvčat.

Biřmování:

V neděli 20. října 2013 dopoledne udělil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek svátost křesťanské dospělosti 24 mladým lidem z naší farnosti, odpoledne pak biřmoval v Bohdalově.

PŘEHLED BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI:

5.6.1928 v N. Veselí biskup Josef Kupka  udělil tuto svátost 341 starším dětem (109 z Nového Veselí, 39 z Březí, 31 z Budče, 39 z Kotlas, 37 z Matějova, 51 z Újezda a 36 odjinud).

3.9.1936 ve Žďáře I. přijalo od biskupa Kupky tuto svátost 242 starších dětí (75 z Nového Veselí, 32 z Březí, 20 z Budče, 20 z Kotlas, 30 z Matějova, 38 z Újezda a 27 odjinud).

22.9.1946 v N. Veselí biskup Karel Skoupý  udělil tuto svátost 293 starším dětem (118 z Nového Veselí, 46 z Březí, 19 z Budče, 21 z Kotlas, 23 z Matějova, 43 z Újezda a 23 odjinud).

14.10.1972 udělil kapitulní vikář Ludvík Horký ve Žďáře II. tuto svátost 211 farníkům nad 18 let.

15.10.1972 udělil kapitulní vikář Ludvík Horký v Obyčtově tuto svátost 31 farníkům nad 18 let.

2.10.1976 biřmoval v našem kostele kapitulní vikář Ludvík Horký 150 mladých farníků.

24.8.1986 biřmoval v našem kostele kapitulní vikář Ludvík Horký 56 mladých farníků.

5.8.1989 biřmoval v našem kostele kapitulní vikář Ludvík Horký 35 mladých farníků.

15.10.1995 biřmoval v našem kostele generální vikář Jiří Mikulášek 40 mladých farníků.

13.10.2001 biřmoval v našem kostele generální vikář Jiří Mikulášek 30 mladých farníků.

3.11.2007 biřmoval v našem kostele otec biskup Vojtěch Cikrle 31 mladých farníků.

20. října 2013  g. v. Mons. Jiří Mikulášek - 24

Život farnosti:

Obřady Bílé soboty 30.3.2013 byly tentokráte pro obě farnosti slaveny od 20:00 h v Bohdalově.

Pouť Nový Jeruzalém byla tradičně v květnu  a kázal

Setkání farní rady a spolupracovníků s otcem Kazíkem

 V lednu svolal otec Kazík na faru členy farní rady. Mluvili o uplynulém roce 2012, o provedených opravách v kostele i na faře. Obřady Bílé soboty byly tentokráte pro obě farnosti slaveny od 20:00 h v Bohdalově.

Farní pouť do severních Čech

 V časných hodinách sobotního rána 27. dubna 2013 zamířil autobus se 46 farníky z Nového Veselí, přifařených obcí i bohdalovské farnosti na další společnou pouť tentokráte do severních Čech. Zastávky: ženský klášter sester premonstrátek v Doksanech, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, původně cisterciácký klášter v Oseku, farnost Jeníkov u Duchcova. Zde, na naprosto pohanském území, začala rozvíjet svoji duchovní činnost skupina doslova mladých nadšenců. Říkají si Fatym (farní tým). Základnu mají ve Vranově nad Dyjí.

Pouť biřmovanců na Velehrad

 V týdnu od 19. 8. do 25.8. vykonal otec Kazík pouť společně s biřmovanci na Velehrad v rámci jejich přípravy na přijetí svátosti biřmování a u příležitosti konání národní pouti na toto požehnané mariánské poutní místo.

Restituce

 V roce 2012 byl Parlamentem ČR schválen zákon 428/2012 Sb. o ČÁSTEČNÉM majetkovém vypořádání státu s církvemi. Je to zákon, na jehož základě má dojít k vrácení majetku církvím, který jim byl bez náhrady odejmut komunistickým režimem v padesátých letech minulého 20. století. Dále dává právo na náhradu za majetek, který již církvím vrátit z nějakého důvodu nelze. Náhrady má stát církvím vyplácet ve splátkách po dobu 30 let. Jejich výše je spočtena na 59 mld Kč. Zároveň má stát postupně snižovat příspěvky, které církvím vyplácí na platy kněží, církevní školy apod. Po 30 letech mají církve být po finanční stránce na státu zcela nezávislými Je uvažováno o tom, že poté dojde k odluce církve od státu. Na základě tohoto zákona si měly církve do konce roku 2013 podat žádosti o navrácení prokazatelně církevního majetku. Žádosti byly vypracovány biskupstvím a podány přes farní úřady.

 

Sbírky celkem  366 tisíc   Kč, z toho odesláno pro dobré účely 76 tisíc   Kč,  dotace z městyse 22 tisíc, okresu 100 tisíc, kraje 225 tisíc, ministerstva kultury 118 tisíc

Opravy:   dokončení restaurování obrazu sv. Václava 175 tisíc, rám obrazu 55 tisíc, nátěr střechy kostela 247 tisíc,   

 

L.P. 2014

Svátosti:

16  křtů (8+8), Nové Veselí 8, Březí 2, Újezd 5, odjinud 1,     sňatky 3,   5 pohřbů (3+2),  15 dětí u 1. svatého přijímání dne   25.5. - 6 chlapců a 9 děvčat.

Život farnosti:

Latinská mše

 V neděli 23. března 2014 na třetí neděli postní slavil otec Kazík nejsvětější oběť v latinském jazyce. Tři předcházející neděle nás připravoval a nacvičoval s námi modlitby v latině. Při mši svaté jsme tentokráte byli o poznání zdatnější než v roce předcházejícím, ale pořád ještě v mateřském jazyce církve hodně slabí. I přes to, že jsme měli vydatné pomocníky ve zpěvácích Svatomichalské gregoriánské schóly z kostela sv. Michala v Brně.

Slavnost Zmrtvýchvstání jsme 2014 v letošním roce slavili jen v Novém Veselí od 20 hodin. Pouť na Turzovku 10. května 2014

Při zpáteční cestě byly zastávky:    Prostřední Bečva v nově zbudovaném chrámu zasvěceném sv. Zdislavě a poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.

Pouť prvokomunikantů na sv. Hostýn

 Otec Kazík již tradičně putoval s prvokomunikanty z obou farností na sv. Hostýn v pátek 6. a sobotu 7. června 2014.

Výlet do Dolomitů, farní pouť dětí

  V týdnu od 23.6. do 27.6. 2014 zorganizoval otec Kazík výlet mládeže do Dolomitů. Z naší farnosti se jej zúčastnili někteří ministranti.  Horské dobrodružství bylo zakončeno v sobotu 28.6., kdy se na obou farách sešlo celkem 60 dětí a mladých na akci Farní den dětí.

  1. pěší pouť na Velehrad od pondělí 18. do soboty 23.8.2014

Pěší pouť absolvoval otec Kazík a společně s ním několik mladých farníků z Novoveselska i Bohdalovska.

Pouť mládeže ke sv. Anežce České

 Otec Kazík vyhlásil na sobotu 15. listopadu 2014 pouť mládeže ke svaté Anežce České do Nového Veselí. Pro děti a mládež z obou farností slavil ke cti světice mši svatou v 10.00 h v kostele sv. Václava. Po mši svaté se omladina odebrala společně na veselskou faru. Pod dohledem a za organizace ministrantů plnily děti ve skupinkách různé úkoly, tvořily, soutěžily, vařily i společně obědvaly, povídaly si. Když kolem 16.00 h rodiče pro děti přijížděli, aby si je odvezli domů, byla vidět v dětských očích radost a spokojenost. Pouť se vydařila.

Smlouva o navrácení lesů církvi

 Ve čtvrtém adventním týdnu. P. Kazíkem pověření členové farní rady prošli církevní lesy, aby zkontrolovali stav porostů před podpisem smlouvy o navrácení lesních pozemků zpět farnosti. Tímto aktem bylo zahájeno vydávání pozemků církvím podle zákona o církevních restitucích. Smlouvu s pracovníkem pozemkového fondu podepsal za farnost otec Kazík.

Sbírky celkem 305 tisíc    Kč, z toho odesláno pro dobré účely   82 tisíc Kč,  dotace z městyse 100 tisíc, z ministerstva kultury 70 tisíc

Opravy:  hřbitovní zeď 14 tisíc, hlavní kostelní dveře 134 tisíc, projekt 20 tisíc  

 

Navrácení lesa: 

9.9.2014 vráceny dvě lesní parcely, číslo 2585, plocha 8000 m2 v lese Boroviny a číslo 2025 – 29675 m2 v lese Holetín.

 

L.P. 2015

Svátosti:

8  křtů (6+2),  Nové Veselí 7, Budeč 1,  sňatek 1,   18 pohřbů  (8+10), 7 dětí u 1. svatého přijímání dne  17.5.2015 – 3 chlapci a 4 děvčata.

Život farnosti:

Tři přednášky

1) Otec Kazík pozval farníky na 18. ledna v 15.00 h na faru v Novém Veselí. Přednášející ing. Bulharová vyprávěla o životě posledního rakousko-uherského císaře, také českého krále Karla I. Habsburského zvaného Rakouský a jeho ženy císařovny Zity. Po přednášce jsme se pomodlili litanie k blahoslavenému Karlovi I. a uctili relikviář s jeho ostatky – pramínek vlasů. Mohli jsme si zakoupit knihy, novénu a dostali jsme informace o započatém beatifikačním procesu císařovny Zity.

2) V neděli 8. března 2015 v 16:00 hod. se na faře v Novém Veselí uskutečnila přednáška doc. MUDr. Pavla Štourače Ph.D., která přítomným osvětlila např. i to, že pravdivost před cca 150 lety Charlesem Darwinem (nedostudovaný lékař) účelově vymyšlené teorie o evoluci nebyla dodnes prokázána…

3)  Barokního českého stavitele italského původu Jana Blažeje Santiniho-Aichela představil ve své přednášce v neděli 17. dubna pan Stanislav Růžička, rodák z Bohdalova, v současné době pracující v propagačním oddělení firmy Žďas, a.s., Žďár nad Sázavou. Otec Kazík pozval zájemce o přednášku na faru do Nového Veselí. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl státem v loňském roce navrácen církvi – klášterské farnosti. Tímto již nebude pouhou kulturní památkou Unesco, ale vrátí se do něj tep života církve. Pravidelná bohoslužba zde začala být sloužena každou sobotu od 16.00 h.

Pouť Nový Jeruzalém byla tradičně v květnu  a kázal

Májová pobožnost a novokněžské požehnání

 Prvním májovým dnem byl letos pátek. Po májové pobožnosti v tento den slavil otec Kazík mši svatou od 17 h. Spolu s ním mši sv. celebroval P. Tomáš Enderle, původem z nedalekého Poděšína. Na kněze byl vysvěcen v loňském roce. Všichni jsme s vděčností přijali jeho novokněžské požehnání.

Farní pouť do Mariazell 23.5.2015

 Dne 23. května ve 4 hodiny ráno se farníci z Nového Veselí a Bohdalova setkali na další společné mariánské pouti do rakouské Mariazell.

Sbírky

celkem  377 tisíc   Kč, z toho odesláno pro dobré účely  69 tisíc  Kč,  dotace z městyse 100 tisíc, kraje 45 tisíc, z ministerstva kultury 75 tisíc

Opravy

 střecha fary 150  tisíc, zeď kolem kostela 85 tisíc

Podepsání smluv o navrácení lesů a pozemků farnosti

 Státní pozemkový úřad předložil smlouvu o navrácení pozemků zpět farnosti. Otec Kazík seznámil členy farní rady s návrhem smlouvy, jejíž součástí byl soupis navracených pozemků, a žádal o prověření současného stavu těchto parcel. Pole budou pronajmuta (vše zařizují odborní pracovníci ze správy majetku na biskupství), lesy zůstanou v péči farníků.

Restituce pozemků:

V roce 1948 patřily farnosti Nové Veselí polnosti o výměře 228966 m2

V roce 2013 bylo na listu vlastnictví kromě staveb a zahrady

V k ů N. Veselí  č. 2802 – 4240 m2 orné půdy – u Veselského rybníka, u silnice k Matějovu a č 2829 o výměře 5072 tamtéž

V k. území Březí na LV 227 parcela č. ZE 268 o výměře 9233 m2

Vráceny tyto parcely: 10.9.2015

p.č.     2080, orná půda,    15511  m2 –  Holetín

p.č.     2347, orná půda,   12024   m2 - Vetla

p.č.     2381, ost. plocha,   696   m2 - Vetla

p.č.     2455, orná půda,      3999 m2 - Boroviny

p.č.     2532, orná půda,      1148 m2 – Velká kaplička (za Novým hřbitovem)

p.č.     2541, orná půda,    19362  m2 - tamtéž

p.č.     2544, orná půda,     17307 m2 - tamtéž

p.č.     2556, orná půda,     5777 m2 - tamtéž

p.č.     2650, trvalý travní porost,  4292 m2 – Dolní Žleby

p.č.     2708, trvalý travní porost, 7476 m2 – u Obecního rybníka

p.č.     2728, trvalý travní porost,   15533   m2 - tamtéž

p.č.     2734, trvalý travní porost,     2862 m2 – Velká kaplička

p.č.     2788, orná půda,    50478  m2 – u Veselského rybníka, směr Matějov

p.č.     2833, orná půda,    16722  m2 - tamtéž

V k. ú Město Žďár

p.č.     10125, trvalý travní porost,      14163 m2 – Zadní Vetla, těsně za hranicemi katastru

p.č.     10131, trvalý travní porost, 8743 m2 - tamtéž

a ještě byla vrácena dne 4.11.2015 parcela č. 2309  - orná půda - 9921 m2 u Borovin

a na LV je ještě p.č. 2456, orná půda,    4558  m2 – u Borovin

celkem 210572 m2 (z toho 156807 m2 orné půdy) a když připočítáme, co fara měla v roce 2013 jsem vyrovnáni, což se nepodařilo v každé farnosti.

Kromě jedné parcely – číslo 2381 - ostatní plocha – vše bylo propachtováno: ZD Novoveselsko 15,5 ha. Petr Švoma 3,8 ha, Ficek 1,5 ha

L.P. 2016

Svátosti:

17  křtů (11+6),  Nové Veselí 7, Březí 2, Újezd 3, odjinud 5,    sňatek 1,    9 pohřbů  (6+3),  V neděli 29. května 2016 přijalo první svaté přijímání v kostele sv. Vavřince v Bohdalově celkem 14 dětí,  z farností Bohdalov 11 a z Nového Veselí 2 a jedno dítě z farnosti nížkovské.

Život farnosti:

Přednáška „Co bychom měli vědět o islámu“

      Na pozvání P. Kazíka se v neděli 1. května 2016 v 18 hod. sešlo na faře v Novém Veselí několik desítek zájemců o přednášku na téma islám slovenského arabisty Ing. Mikuláše Hučka - překladatele a tlumočníka. Odborný výklad zanechal v účastnících silný dojem a pomohl objasnit některá nám málo známá fakta o islámu.

Farní poutě:

     V sobotu 7. května 2016 po 5. hodině ranní se vydalo 45 poutníků z farností Bohdalov a Nové Veselí na mariánské poutní místo Vambeřice v Polsku.  Předtím jsme se však ještě na území ČR zastavili v Broumově, na prohlídku benediktinského kláštera. 

S prvokomunikanty a jejich rodiči se otec Kazík vydal ve dnech 16. – 18. 6. na pouť na sv. Hostýn. Zde se děti účastnily mše sv. a společných modliteb. Po náročném dni se jim na Hostýnských vrších spalo velice dobře. Rodiče proto měli možnost projít si okolí baziliky i křížovou cestu. Součástí pouti byla také návštěva Velehradu, hradu Buchlov a na zpáteční cestě zlínské ZOO. Děti přijely unavené, ale spokojené a plné dojmů.

Sbírky celkem  282 tisíc    Kč, z toho odesláno pro dobré účely  111 tisíc  Kč,  zavedeno podvojné účetnictví, z kterého není tak snadné vyčíst údaje pro tyto jednoduché tzv. baťovské přehledy