736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2017

Přehled roku spásy 2017 v Bohdalově

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2017 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal studeným lednem, pak byla zima mírná, jaro včasné, ale přišly mrazíky. Léto bylo také velmi teplé, září studené, ale říjen teplý. 29.10. však byla vichřice, která na den vyřadila z provozu elektřinu a napáchala velké polomy. Sníh napadal, ale dlouho nevydržel, Vánoce byly bez sněhu.

B: Boží služebníci a služebnice

V srpnu odešel do farnosti Ivančice o. Miroslav Kazík i katechetka Marie Chmelařová. Ze Křtin přišel na jeho místo Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy a první mši sv. sloužil na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Miškovská. Na varhany hraje Jana Sobotková, s ní zpívá schola mladých rodin. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, faru i farnost i farní les.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 15 lidem, 9 chlapcům a 6 děvčatům – 12 bylo z Bohdalova, jedna z Kyjova a 2 odjinud.

2) Základem společnosti je rodina. Letos nebyl v Bohdalově církevní sňatek, což je velká škoda. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Za všechny letos pokřtěné a dříve oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili  s 13 farníky: v lednu s Janou Novákovou z Bohdalova, v únoru s Bohumilem Červeným z Bohdalova a Františkem Novotným z Chroustova, v březnu se Stanislavem Peřinou z Bohdalova a Josefem Frejlichem z Kyjova, v červnu s Miloslavem Švomou z Pokojova a Václavem Sobotkou z Rudolce, v červenci s Evou Frejlichovou a Karolínou Sýkorovou z Kyjova, v srpnu s Marií Doležalovou z Pokojova a s Josefem Bradáčem z Chroustova, v říjnu s Jaroslavem Krčou z Bohdalova a v listopadu s Valerií Fišarovou z Chroustova.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo 7/5 poprvé podáno 9 dětem.

5) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele 12. února 40 bratří a sester.

6) Ve škole učíme s paní katechetkou Janou Miškovskou 49 dětí.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Proběhla tříkrálová sbírka. 20. května byla farní pouť do Dobré Vody a Nových Hradů v jižních Čechách a do Světlé v Dolních Rakousích. Už po 17.  jsme putovali na Velehrad. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma. Hned po svátcích jsme si s Horáckou cimbálovou muzikou v kostele zazpívali koledy. Obsazeny byly všechny lavice a lidé ještě stáli. Zpěváci a muzikanti věnovali výtěžek sbírky na potřeby farnosti.

E: Ekonomický a stavební přehled

Letos byly jen běžné opravy a režie, prodali jsme kůrovcové dřevo. Na farním účtě u České spořitelny máme 712 977,98 CZK

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Ve středu 31.1. bude po mši svaté beseda s poutníkem Janem, který za pomoci přátel dojel do Compostely na vozíčku.

Kolem neděle 4.2. svátost nemocných

Sobota 17.2.  zahájení XXXVII. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou

Pondělí 26. – 28.2. školení kněží na Velehradě   Někdy v zimě latinská zpívaná mše sv. - přijede známý sbor z Brna

Neděle 11.3.  staroslovanské zpěvy  - asi přijede sbor z Mikulčic,

Křížové cesty – po nich by bylo novokněžské požehnání: 18.2. P. Bublán z Měřína    

Hrkání před Velikonocemi všude

Pátek 23.3. zásvětná autobusová pouť našich farností do Sloupa

Neděle 8.4. pěší pouť do Slavkovic, jste zváni

Sobota 14.4. celodenní adorace  v Bohdalově           

Neděle 15.4. pouť moravských matic (JP)

Úterý 1.5.  JP doprovází poutníky z Velehradu po Zelené hoře, možno tam dojet – možná bude  i zastávka v N.V

Úterý 8.5.  celodenní autobusová pouť našich farností na Velehrad  - přihlašujte se

Neděle 13.5.  a 20. 5. první svaté přijímání – příprava v kostele od začátku  2. pololetí šk. roku

Pondělí 14.5. Nový Jeruzalém v Bohdalově, káže P. Jiří Neliba z Kladna, který měl v Bohdalově „druhou“ primici 1971

Sobota 19.5. pěší pouť z Obyčtova na Zelenou Horu, jste zváni

Neděle 27. 5. pouť v Kotlasích

Čtvrtek 31.5. možná Boží Tělo u některé kaple

Neděle 3.6.  Boží Tělo v Bohdalově už ráno, potom v N.V.

(Sobota a neděle 10.6.   je kongres Božího milosrdenství ve Slavkovicích)

Neděle 17.6.  biřmování v obou farnostech

Pondělí 25.6. a 26.6.  kněží z mého ročníku si v NV připomenou 40 let od svěcení

Sobota 30.6. – středa 4.7.  JP vede pěší pouť Sv. Kopeček Velehrad   (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 8.7. pouť v Chroustově

Pátek 20.7. - neděle 22. 7. pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 29. 7. pouť v Rudolci

Neděle 5. 8. pouť v Budči

Neděle 12. 8. pouť v Bohdalově 7:00 a 10:00 - NV v 8:30

Neděle 19. 8. pouť u kapličky, navečer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometodějské lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do farního kostela – 5,2 km

Pondělí 20.8. v 8.30 zahájení XVIII. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 25.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 26. 8. pouť v Újezdě

Neděle 2. 9.  poděkování za úrodu a žehnání věnců  v N. Veselí i Bohdalově a mše sv. za školáky i všechny vychovatele, v Bohdalově po mši sv. zpívání a posezení na farním dvoře

Sobota 8.9. JP doprovází pouť P. Kubíčka Kunštát Sloup (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 9. 9. pouť v Matějově  

Čtvrtek 13. 9. celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 16. 9. pouť v Březí

Sobota 22.9. JP doprovází ekumenickou pouť u Brna (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 23. 9. pouť v Pokojově

Pátek 28.9. sv. Václava – mše sv. v 7:00  Pak JP do soboty doprovází pěší pouť Velehrad - Štípa u Zlína (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 30. 9. pouť v N. Veselí  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30                  

Neděle 7. 10. pouť v Kyjově

Sobota 27. 10. NV odpoledne mše sv. za oběti válek, za naši vlast k 100. výročí republiky, za šťastnou budoucnost našeho národa a za mír ve světě

Neděle 28.10. mše sv. v Bohdalově  u pomníku padlých – za ně, za naši vlast k 100. výročí republiky, za šťastnou budoucnost našeho národa a za mír ve světě

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, kraji Vysočina, městysu a všem obcím za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde  zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 28 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

  1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)
  2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)
  3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)
  4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

JSEM MORAVAN

  1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
  1. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená
  1. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
  1. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)