736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

To naše Nové Veselí

Stezka  TO NAŠE NOVÉ VESELÍ s 10 panely jejiž obsah najdete zde.

Vždy 1. ledna o svátku celé republiky, tedy i každé obce, u každého panelu této stezky zastavení a dvě písně  - poutní a lidová do pochodu - a mezi nimi modlitba odpovídající příslušnému tématu.

Kronika: V kostele ve 14.30 – vyznání víry a začátek růžence, 2018 v 16.20,  2019 konec v  16.00 - zkráceno o č. 6 a 8 a 9,  – 2020 25 lidí, do 16.10, 2021 2 skupinky po dvou lidech, rozestupy dodrženy, beze zpěvů, zkráceno o 8 a 9, konec v 16hodin.

1) Pomník, škola, městečko

OTČE NÁŠ, VYSLYŠ NÁS, zachovej nám národ náš, zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. V úzkosti své k tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, neopouštěj naši drahou vlast, vroucně tebe žádáme! Otče náš ...

 1. Maria, Matičko, Ty náš národ mocně chraň! Zůstaň Matkou lidu svému, drž nad ním svou dlaň. Vzpomeň, jak Tě lid náš v lásce měl, vzýval Tě a vroucí písně pěl, pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých. Maria, Matičko...

Modlitba za městys, děti a vychovatele, za vlast, za představitele společnosti a za představené církve, za ty, kdo za vlast položili život a za mír – Přijď Duchu Svatý, kancionál č. 003

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

** S prosbou za mír ve světě i pokoj mezi lidmi i pokoj věčný u Boha zazpíváme: Beránku Boží:

Odpočinutí věčné, dej všem, kteří položili život za naši vlast, o Pane ….

První požehnání:

Nám, našemu městysu, naší farnosti, našemu kraji, naší vlasti i našemu světadílu požehnej všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.

Píseň do pochodu: Masarykova oblíbená Ach synku, synku

ACH, SYNKU, SYNKU, doma-li jsi? Tatíček se ptá, oral-li jsi.

 1. Oral jsem, oral, ale málo, kolečko se mně polámalo.
 2. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se synečku hospodařit.
 3. Oral jsem, oral cestu bílou, kudy jsem chodíval za svou milou.

2) Fara, kostel, hřbitov

Píseň z kancionálu Vzhůru srdce, vlasti má, č. 723 – sloky 1 až 3

 1. Vzhůru srdce, vlasti má, / k nebi zpěv ať zalétá. / Spasiteli chválu vzdej, / věčnou věrnost přísahej, [: Ano, Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]
 2. Divotvorná Boží moc / spěla nám vždy na pomoc, / vlast i církev chránila, / když jim zhouba hrozila. [: Proto Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]
 3. Nemáme se čeho bát, / chcem-li vůle Boží dbát, / věrni víry základu, / nejdražšímu pokladu. [: Proto Srdci Ježíšovu / slibujeme věrnost znovu. :]

Modlitba za živé a zemřelé kněze, za nové kněze, za naše předky, kancionál č. 049 C

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha svatého, opravdovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.

** Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým kněžím a všem, kdo na našem svatém poli očekávají slavné vzkříšení, o Pane ….

Požehnej všem kněžím, kteří zde působili, všem spolupracovníkům a spolupracovnicím, požehnej celé farnosti …+…

Píseň do pochodu: jedině Pod našima okny

POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA, napoj mně, má milá, mého koníčka. Já ho nenapojím, já se koně bojím, já se koně bojím, že jsem maličká.

 1. Můj koníček vraný ten nic nedělá, jenom když mu řekneš, že jsi má milá. On jen hlavu sehne, ani se ti nehne, ani se ti nehne, holka rozmilá.
 2. Pod našima okny roste oliva, pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá.

 K nám žádný nechodí, k nám se každý bojí, k nám se každý bojí, že jsem chudobná.

3) Dvůr, mlýn

Píseň z kancionálu Tisíckráte pozdravujem tebe, č. 812 – sloky 1 a 10

 1. Tisíckráte pozdravujem tebe, / ó Matičko Krista Ježíše; / ty jsi krása veškerého nebe, / tobě celá říše koří se. / Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, / tobě čest a chválu nejpřednější / andělé a svatí vzdávají, / královnou tebe nazývají.
 2. Vypros víru, naději a lásku, / světlo ctnosti v duši rozněcuj, / odvrať od nás hlad a mor a válku, / v bídě každé při nás věrně stůj. / Až pak Syn tvůj z žití pozemského / před trůn slávy své a soudu svého / duše naše bude volati, / tehdy, Matko, rač se zastati.

Modlitba za naši vlast, kancionál č. 034

Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

** Požehnej naší vlasti a všem, kdo za ni nesou odpovědnost od nejmenších osad přes obce městyse, okresy a kraje až po naše představitele v Praze i v Bruselu .. +

Píseň do pochodu: jedině Pode mlejnem nade mlejnem

PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM, husy se perou, husy se perou, husy se perou,

(:vem Jeníčku, vem flintičku, zastřel některou, zastřel některou, zastřel některou.:)

Já ty husy nezastřelím, já je dobře znám, já je dobře znám, já je dobře znám, (:jsou to husy panímámy, tam já chodívám, tam já chodívám, tam já chodívám.:)

4) Veselský rybník

Píseň z kancionálu Ty mocný, silný, veliký, č. 905 – všechny 3 sloky

 1. Ty mocný, silný, veliký/ Vladaři věčnosti! / Ty, který svítíš do temnot / na cestu ke ctnosti, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!
 2. Ty, jehož moudrost vesmíru / dala své zákony / a chceš, by člověk postupně / zvedal jim záclony, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!
 3. Ty, který krásou odíváš / korunku květovou / a v rovnováze držíš svou / soustavu světovou, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

Modlitba díků za stvoření – žalm 95, v kancionálu č. 051

Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy,
přistupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme!
Neboť veliký Bůh je Hospodin a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny země a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil, i souš, kterou zhnětly jeho ruce.
Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

** Sláva Otci …. Sláva Otci Stvořiteli ….

Píseň do pochodu:

Vezmi mě rybáři na svoji lodičku. Chci býti u toho, až chytíš rybičku.

/: Rybička je malá, vrať ji raděj zpátky. Vždyť i ta rybička, ta má život krátký. :/

 1. Když rybka zabrala na zrádnou udičku, řekla jsem rybáři o sladkou hubičku.

/: Rybička zmizela, voda se zatočí, rybář se zahleděl do mých modrých očí. :/

 1. Teď spolu chodíme po hrázi rybníka, tam kde se zrodila má láska veliká.

/: Léta již minula, osud vepsal vrásky, rybička zůstala vzpomínkou mé lásky. :/

5) Kaple svatých Rocha, Rozálie a Šebestiána

Píseň z kancionálu Blíž k tobě, Bože můj, č. 901 – první tři sloky

 1. 1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! / V smutcích i radostech mou prosbu slyš: / Ať kráčím den co den / jen v tobě svoboden, / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!
 2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, / tvá láska jediným mým bohatstvím. / Tys přítel můj a cíl, / já toužím ze všech sil / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.
 3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, / ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš. / Dej, ať tvé cesty znám, / ať po nich nejdu sám / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

Modlitba za lékaře, zdravotníky, nemocné a lidi s postižením, kancionál č. 048 A

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení. A osvěť svým Svatým Duchem všechny, kdo je ošetřují a vyšetřují. Amen.

** Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým, o Pane ….

Požehnej všem nemocným, všem, kdo je ošetřují a vyšetřují a všem, kdo se o ně starají doma, v ústavech, nemocnicích, hospicích i jinde …

Píseň do pochodu: Šly panenky silnicí a po přejítí silnice, když bude nálada, na Luční ulici přidat Na těch panských lukách

ŠLY PANENKY SILNICÍ, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci dva: Kam, panenky, kam jdete, kam jdete, kam jdete? Která moje budete, budete má?

Rf: V lese, v lese, v lese zeleném to bylo tam, kde láska hoří plamenem. To bylo v háji, v měsíci máji, to bylo v háji zeleném.

 1. Ta maličká, ta je má, ta je má, ta je má, ta má oči jako já, jako já mám. Na krku má granáty, granáty, granáty, mezi nima dukáty, dukáty má. Rf.
 2. Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu? Já si pro ni přijedu, přijedu tam. Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, jako sedlák do mlejna, do mlejna jde. Rf.

NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH našel jsem já dukát. Kdo mně ho promění, milá doma není.

 1. Zajdu do hospody, kde cikáni hrají, ti mně ho promění, ti peníze mají.
 2. Když ho nepromění, dám ho do cimbála, muzika bude hrát do bílého rána.
 3. Do bílého rána, až denice vyjde, až pro mě má milá do hospody přijde.

6) Boží muka, památníky tragédií

Píseň z kancionálu Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe, č. 817 – sloky 1 a 6

 1. Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe/ poselství spásy všemu světu nese / a všechno tvorstvo pozdravuje tebe, / Rodičko Boží, v přeradostném plese. [: Ó hvězdo jitřní světa zatmělého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]
 2. Pros za nás hříšné, když nám duši tíží / na pouti zemské nepravost a vina, / kajícné uveď ke svatému kříži, / ukaž nám svého zmučeného Syna, [: Beránka, jenž sňal hříchy světa všeho; / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

Modlitba za odpuštění hříchů a obrácení hříšníků – kající žalm 70, v kanc. č. 053

Bože, prosím, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Nechť se zardí hanbou, kdo touží mě zničit;
nechť ustoupí s pohanou, kdo se těší z mého neštěstí.
Ať couvnou k vlastní potupě, kdo se mi posmívají!
Nechť jásají, v tobě se radují všichni, kdo tě hledají,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin“,
kdo touží po tvé pomoci.
Já jsem jen chudák a ubožák, Bože, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce:
Hospodine, neprodlévej!

** Modleme se: Ať nás všemohoucí a milosrdný Bůh naplní radostí a pokojem,

ať nám dá milost k nápravě života a dopřeje nám čas k pravému pokání,

ať nám poskytne útěchu Ducha svatého a pomáhá nám vytrvat v dobrém. Amen.

Píseň do pochodu: jdeme mezi poli a lukami

 1. Na louce sedlák seče, kosa mu síci nechce,

[:On se stále dívá, své zraky upírá, jak vysoko stojí slunce.:]
2. Slunce je na poledne, má milá, vyprovoď mě,
[:vyprovoď, už je čas k rybníčku na tu hráz, a potom se rozejdeme.:]
3.  Když jsme se rozcházeli, oba jsme zaplakali,
[:oba do jednoho, do šátku bílého, své oči jsme utírali.:]
4. Když jsem šel okolo vrat, slyšel jsem muziku hrát,
[:muziky troubily, mou milou snoubili, a já zůstal u vrátek sám.:]

7) Připomínka rodáků

Sloka k rodačce z tohoto kraje - sv. Zdislavě z Křižanova - na nápěv Otče náš, vyslyš nás

Zdislavo, v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas: štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas! V rodinách je základ života, běda, když zde láska ztroskotá: Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, jak Bůh žehnat chce i nám. Zdislavo...

Modlitba za předky i potomky, s poděkováním zemřelým za jejich obětavost a s prosbou o totéž pro nás i pro budoucí poprosme o velkomyslnost 021

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli (sv. Ignác z Loyoly, † 1556).

** Do tvého milosrdenství svěřujeme své předky, do tvé prozřetelnosti své potomky a tvé lásce svěřujeme i sebe.

Píseň do pochodu: k oslavě našich i všech českých rodáků

Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s touhou pne.
Kde ty naše hory jsou, zasnoubeny s oblohou.
2. S oblohou a nebesy. Kdo pomýšlí na plesy,
anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.
3. Pán, ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás.
Anděla vám z nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát,
by ten anděl chránil Čech, do skonání věků všech.

8) Řemesla, zemědělství

Píseň z kancionálu Máti Páně, č. 806 – sloky 1,5,6

 1. Máti Páně přesvatá,/ bez poskvrny počatá, / v nebi jasná denice, / orodovnice. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó Matičko, / oroduj za nás.
 2. Tvoje svatá, mocná dlaň / celou naši obec chraň, / volej za nás k Ježíši, / on tě vyslyší. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó Matičko, / oroduj za nás.
 3. Vypros čeho třeba nám, / našim dětem, rodinám, / zachraň v poli úrodu, / žehnej národu. / Pros za nás, ó Panno mocná, / pomocnice v každý čas. / Maria, ó Matičko, / oroduj za nás.

Modlitba před prací, kancionál č. 027

Pane, dej ať každé naše dílo, práce, snaha u tebe začíná a s tebou končí. Ať vše, co konáme, je v souladu s tvou vůlí a napomáhá ke tvé cti a slávě a k rozvoji našeho pozemského života.

** Na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa, na přímluvu patronů všech řemesel a stavů požehnej všemu poctivému snažení, podnikání a namáhání … + …

Píseň do pochodu: za řemesla to bude Jaké je to hezké, dva kováři a za stav rolnický Už mě koně vyvádějí – tedy toho koně, nikoliv nějakého měkoně, jak zní dětská hádanka –

JAKÉ JE TO HEZKÉ, DVA KOVÁŘI V MĚSTĚ, dva a dva kováři na rynku, jeden může kovat a druhý milovat šafářovic Andulku.

 1. Vzkázala mně včera šafářova dcera, ze dvorečka, ze dvora, že mně dá šáteček, vyšívaný všecek dokolečka dokola.
 2. Neber si, synečku, ze dvora dcerečku, ze dvorečka ze dvora, ona má sukničky ucouraný všecky, dokolečka dokola.

UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ, už mně koně sedlají, už mně koně vyvádějí a hornisti troubějí.

 1. Přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, přestaňte mně koně sedlat, já se musím loučiti.
 2. Nejprve s mojí matičkou, která mě vychovala a podruhý s mou panenkou, která mě milovala.
 3. Děkuji vám, má matičko, za vaše vychování, děkuji ti, má panenko, za tvoje milování.

9) Tělovýchova, sport a hudba

Píseň Anděle Boží se zvláštní prosbou za ochranu při sportech a na cestách

Anděle Boží, strážce můj, – rač vždycky být ochránce můj; – mě vždycky veď a napravuj, – ke všemu dobrému mě vzbuzuj. – Ctnostem svatým mě vyučuj, – ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. – Tělo, svět, ďábla přemáhám, – na tvá vnuknutí pozor dávám. – A tak s tebou ve spojení – ať vytrvám do skonání, – po smrti pak v nebi věčně – chválím Boha ustavičně. – Amen.

Modlitba za media, umělce, sportovce podle proseb sv. Jana XXIII. za ochotu k službě a dobrou náladu, kancionál č. 024

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě (Jan XXIII.).

** Na přímluvu sv. Kryštofa, patrona řidičů, požehnej všem, kdo jezdí kolem a dopřej jim šťastný návrat a požehnej všem sportovcům, umělcům i pracovníkům všech médií …+ …

Píseň do pochodu: od Sokovny jedině prastará sokolská

Šestého července na strahovských hradbách
stáli sokolíci, stáli sokolíci v dlouhejch, hustejch řadách.
2. V dlouhejch, hustejch řadách s vlajícím praporem.
Smutně pohlíželi, smutně pohlíželi na vrch za Břevnovem.
3. Na vrch za Břevnovem, směrem k Bílé hoře.
Smutně pohlíželi, smutně pohlíželi kdopak to tam oře.
4. Oře tam Čechie, máti naše drahá.
Ta nám vyorává, ta nám vyorává naše stará práva.
5. Naše stará práva jsou tam zašlapaná.
Od našich nepřátel, od našich nepřátel jsou tam zašlapaná.
6. Orej máti, orej, práva nám vyorej.
Až nebudeš moci, až nebudeš moci, sokola zavolej.
7. Sokola zavolej z té slovanské Prahy.
On ti dopomůže, on ti dopomůže vyhnat naše vrahy.

10) Městys, hasiči

Píseň z kancionálu Ježíši Králi, nebe a země, č. 707 – sloky 1 a 4. sloka s prosbou za rodiny, protože ty jsou základem všeho

 1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.
 2. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. / Dej mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.

Modlitba za mír, za tento nejcennější dar, bez něhož nic nemůže vzkvétat, kancionál č. 035

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.

Požehnání obci, kraji, vlasti i Evropě

Na přímluvu Panny Marie Královny pokoje, na přímluvu sv. Václava, patrona naší farnosti i našeho národa, na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, našich otců ve víře a slovanských apoštolů a patronů Evropy, na přímluvu dalších patronů a patronek Evropy sv. Benedikta, sv. Kateřiny Sienské, sv. Brigity Švédské a sv. Terezie Benedikty od Kříže požehnej Bože našemu městysu, naší farnosti, našemu kraji, naší vlasti - České republice, která má dnes své      výročí, i celému našemu světadílu všemohoucí a milosrdný Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.

Amen.

HYMNA