736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2019

Přehled roku spásy 2019 v Bohdalově

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2019 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, velmi studený začátek května, v kterém pak hodně pršelo, červen byl suchý a teplý, léto poměrně mírné, podzim byl mírný. Sníh padal trochu až po Vánocích.

B: Boží služebníci a služebnice

Ver farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy. Výuku náboženství ve škole vede katechetka Jana Miškovská. Na varhany hraje Jana Sobotková, s ní zpívá schola mladých rodin,  která jednou za měsíc zpívá s dětmi, někdy zastupují Petr a Jiří Vencelidesovi z Nového Veselí. Rodiny z Bohdalova se po měsíci střídají v otvírání, zavírání a v létě i větrání kostela, mnoho dalších farníků má na starosti kostel, faru i farnost i farní les.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 8 dětem, 3 chlapcům a 5 děvčatům – jeden chlapec a dvě děvčata z Chroustova, jeden a jedno z Kyjova, jedno a Pokojova a po jednom odjinud.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly ve farnosti oddáno pět párů, čtyři ve farním kostele a jeden v posvěcené kapli v Rudolci. Jeden ženich a dvě nevěsty byli z Bohdalova, tři ženichové a jedna nevěsta byli z Rudolce, jeden  a dvě odjinud.

Za všechny letos pokřtěné a dříve oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili  s 8 farníky: Na věčnost nás předešlo 5 mužů a 3 ženy, čtyři a jedna z Bohdalova, jeden z Pokojova, jedna z Chroustova a jedna z Rudolce. Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo 16/6 poprvé podáno 11 dětem, 7 chlapcům a 4 děvčatům.

5) Ve škole učí paní katechetka Jana Miškovská 28 dětí, 4 z první, 7 z druhé, 7 ze třetí, 5 ze čtvrté, 2 ze šesté, 2 ze sedmé a 1 z osmé třídy.

.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Proběhla tříkrálová sbírka. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, na Velký pátek vedli ministranti křížovou cestu po obci, velikonoční obřady měl P. Vojtěch Zahrádka z Třebíče, čímž velice usnadnil situaci jak faráři tak farníkům.

Boží Tělo bylo v neděli 23.6. u 4 oltářů, které ochotně nazdobili místní i přespolní, hráli Veseláci.

 1. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 28. listopadu jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Anežce, 15. prosince zazněly latinské zpěvy.

Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma.

E: Ekonomický a stavební přehled

Oprava omítek a podlah v dalších 3 místnostech fary stála 842 tisíc. Na bohoslovce, na misie a na svou diecézi jsme vybrali a odeslali 95 tisíc. Daň z pozemků činí 4 tisíce. Režie a provoz 49 tisíc, první polovina přitápění v lavicích 165 tisíc, farní les nás stál 70 tisíc. Celkové výdaje činí 1 225 tisíc, ale čeká nás ještě 160 tisíc  za přitápění a asi 360 tisíc za lesní práce.

Příjmy v tisících: zbytek na účtě k 1. lednu 2019 – 750, sbírky a dary 317, dotace z ministerstva kultury 300, z kraje Vysočina 263, dar městyse Bohdalov 100, dar Agrasu 25 tisíc, nájemné od hospodářů 84, za dřevo celkem 779 tisíc – připomínám 360 tisíc těžebních nákladů, celkové příjmy 1 868 tisíc, na účtě zbývá dnes 1 396 000, o 643 v tisíc více než loni, ale půl milionu brzy odvedeme. Čistý nárůst tím pádem bude 123 tisíc. Agras i městys nám vždy ochotně zapůjčují potřebnou techniku. Děkujeme.

Plánované opravy:

Na faře: 3. etapa – nová podlaha a sanační omítka v posledních 4 místnostech ve dvoře, na což nám opět kraj a ministerstvo přispějí, a oprava vodovodu a kanalizace a modernizace koupelny a záchodů, které musíme hradit ze svých zdrojů.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Citát: Dá-li Pán Bůh a budeme živí, půjdeme …. -  list Jakubův 4,15

Sobota 15.2.  zahájení XXXIX. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou – možno se přidat

LIDOVÉ MISIE 22. – 28.3.

Hrkání před Velikonocemi všude

Čtvrtek 30.4. odpoledne – 9.5.  JP doprovází autobusové poutníky do Lurd – možno se přidat

Středa 13.5. Nový Jeruzalém v Bohdalově

Neděle 24. 5. pouť v Kotlasích

Neděle 31.5. odpoledne u Matějova poslední májová

Čtvrtek 11.6. Boží Tělo u některé kaple

Neděle 14.6.  Boží Tělo v NV i v Bohdalově 

Úterý 30.6. – sobota 4.7.  JP vede pěší pouť Sv. Kopeček - Velehrad   – možno se přidat

Neděle 5.7. pouť v Chroustově

Pátek 17.7. - neděle 19. 7. autobusová pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 26. 7. pouť v Rudolci

Neděle 2. 8. pouť v Budči

Neděle 9. 8. pouť v Bohdalově, 7:00 a 10:00  NV v 8:30

Neděle 16. 8. pouť u kapličky,   na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometodějské lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do farního kostela – 5,2 km

Pondělí 17.8. v 8.30 zahájení XX. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 22.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 23. 8. pouť v Újezdě

Neděle 30. 8.  mše sv. za školáky i všechny vychovatele, poděkování za úrodu a žehnání věnců  v kostele v N. Veselí i Bohdalově

Neděle 6. 9. pouť v Matějově  

Neděle 13. 9. pouť v Březí a celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 20. 9. pouť v Pokojově, odpoledne na Vejdochu naše děkanství poděkuje za úrodu

Sobota  26.9. mše svatá a poutní podvečer

Neděle 27. 9. pouť v NV  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30   

Neděle 4. 10. pouť v Kyjově

Neděle 18.10. nad Kyjovem poděkování za přírodu

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, kraji Vysočina, městysu a všem obcím za příspěvky a Agrasu za technickou a další pomoc.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde  zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 29 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

 

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

 1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)
 2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)
 3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)
 4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

JSEM MORAVAN

 1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
 1. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená
 1. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
 1. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

 1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

 1. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.
 2. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.
 3. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK