736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Přehled roku spásy 2019

Přehled roku spásy 2019 v Novém Veselí

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2019 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, velmi studený začátek května, v kterém pak hodně pršelo, červen byl suchý a teplý, léto poměrně mírné, podzim byl mírný. Sníh padal trochu až po Vánocích.

B: Boží služebníci a služebnice

Ver farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy, o farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková a Lucie Sobotková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 19 dětem, 10 chlapcům a 9 děvčatům, z Nového Veselí 2+3,  z Újezda 3chlapci, z Budče 2 děvčata, z Kotlas 2 chlapci, z Matějova jeden chlapec a odjinud 4 chlapci a 2 děvčata.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly oddány 3 páry – jeden ženich a dvě nevěsty z Nového Veselí, jeden ženich z Újezda  a jedna nevěsta z Březí a jeden odjinud.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 8 farníky: 2 muži a 3 ženy z Veselí, jedna z Březí, jeden z Matějova, dva na nový hřbitov, 6 na starý hřbitov.

Někteří farníci měli smuteční rozloučení ve Žďáře. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto se za ni slouží  mše sv. – zádušní.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 9/6  poprvé podáno 15 dětem, 5 chlapcům a 10 děvčatům.

5) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  2. června.

6) Ve škole učí farář a 2 katechetky celkem  63 dětí – 14 z první, 7 z druhé, 17 ze třetí, 17 ze 4.  5. třídy a 8 z vyšších tříd.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 1. ledna jsme se modlili u všech zastavení naučné stezky To naše Nové Veselí, proběhla tříkrálová sbírka. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, před Velikonocemi se hrkalo i po Novém Veselí, děti i rodiče obešli celou obec, bylo to 4,4 km a šlo se šestkrát.

V úterý 14.5. byla u nás pouť Nový Jeruzalém, kázal P. Josef Pohanka ze Žarošic, jehož předkové pocházejí z Kotlas.

Ve čtvrtek 20.6. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 23.6. na Městečku u 4 oltářů.

Už po 19.  jsme putovali na Velehrad, letos podruhé z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem. 13. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 28. října jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Anežce, 15. 12. byly latinské zpěvy. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma a přibyly ozdoby na stromcích.

V neděli po vánocích odpoledne byla bohoslužba slova s koncertem, který se však nepodobal běžným akcím tohoto druhu v občanských prostorách. Na závěr si všichni společně zazpívali ve stoje Narodil se Kristus Pán, pak už nebylo žádné prodlužování, tleskalo se jen jednou a to až na konec. K slávě Boží, vlasti ke cti a bližním k potěšení vystoupili Veseláci – žesťě, houslistky z Bystřice. Dobrovolné vstupné bylo použito na nové zvony.

E: Ekonomický a stavební přehled

Tříkrálová sbírka:

Nové Veselí              55.791,- Kč

Újezd                          30.190,- Kč

Březí nad Oslavou    13.168,- Kč

Matějov                      11.400,- Kč

Budeč                             8.537,- Kč

Kotlasy                           8.450,- Kč

Celkem:                      127.536,- Kč

V Novém Veselí do terénu vyrazilo 25 koledniků ("králové" a jejich doprovod),
18 děvčat, 7 chlapců. 2 žákyně mateřské školy, 17 školáků a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 5 dospělých

Pán Bůh zaplať koledníkům, dárcům i všem v zázemí.

Naše opravy:

Oprava střechy na kostele  stála 178 tisíc, oprava zpovědnic 240 tisíc, přípojka kanalizace pro kostel 65 tisíc, nový kotel na faru 76 tisíc, na bohoslovce, na misie a na svou diecézi jsme vybrali a odeslali 154. Daň z pozemků činí 4 tisíce. Režie a provoz  170 tisíc, je v tom i elektřina a plyn, zpracování dřeva po napadení kůrovcem 22 tisíc - výdaje celkem 935 tisíc.

Na účtech k 1. lednu 2019 bylo  638 tisíc. Letošní příjmy v tisících: sbírky pro farnost a dary fyzických osob 524, dotace kraje Vysočina 167, dar městyse Nové Veselí 200, nájemné od hospodářů 92, dary a sbírky na zvony 120, celkové příjmy 1 126 tisíc, na farním účtě zbývá 443 tisíc a na zvláštním transparentním účtě č. 2101341225/2010 u Fiobanky 385 tisíc na zvony. Čistý nárůst je tedy 162 tisíc.

Plánované opravy: sociální místnost v kostele a zvony.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Citát: Dá-li Pán Bůh a budeme živí, půjdeme …. -  list Jakubův 4,15

Sobota 15.2.  zahájení XXXIX. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou – možno se přidat

LIDOVÉ MISIE 22. – 28.3.

Hrkání před Velikonocemi všude

Čtvrtek 30.4. odpoledne – 9.5.  JP doprovází autobusové poutníky do Lurd – možno se přidat

Středa 13.5. Nový Jeruzalém v Bohdalově

Neděle 24. 5. pouť v Kotlasích

Neděle 31.5. odpoledne u Matějova poslední májová

Čtvrtek 11.6. Boží Tělo u některé kaple

Neděle 14.6.  Boží Tělo v NV i v Bohdalově 

Úterý 30.6. – sobota 4.7.  JP vede pěší pouť Sv. Kopeček - Velehrad   – možno se přidat

Neděle 5.7. pouť v Chroustově

Pátek 17.7. - neděle 19. 7. autobusová pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 26. 7. pouť v Rudolci

Neděle 2. 8. pouť v Budči

Neděle 9. 8. pouť v Bohdalově, 7:00 a 10:00  NV v 8:30

Neděle 16. 8. pouť u kapličky,   na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometodějské lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do farního kostela – 5,2 km

Pondělí 17.8. v 8.30 zahájení XX. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 22.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 23. 8. pouť v Újezdě

Neděle 30. 8.  mše sv. za školáky i všechny vychovatele, poděkování za úrodu a žehnání věnců  v kostele v N. Veselí i Bohdalově

Neděle 6. 9. pouť v Matějově  

Neděle 13. 9. pouť v Březí a celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 20. 9. pouť v Pokojově, odpoledne na Vejdochu naše děkanství poděkuje za úrodu

Sobota  26.9. mše svatá a poutní podvečer

Neděle 27. 9. pouť v NV  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30   

Neděle 4. 10. pouť v Kyjově

Neděle 18.10. nad Kyjovem poděkování za přírodu

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také kraji Vysočina, městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 29 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

 1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)
 2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)
 3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)
 4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

JSEM MORAVAN

 1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
 2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená
 3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
 4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

 1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

 1. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.
 2. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.
 3. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK