736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Bůh je nejvýš spravedlivý

2. základní pravda víry: Bůh je nejvýš spravedlivý

Slovo Boží (Řím 2, 3 - 11)

Soudíš ty, kdo něco takového, páchají, a myslíš si, že unikneš Božímu soudu, ačkoli sám děláš totéž? Či pohrdáš bohatstvím jeho dobroty a shovívavosti? Copak nevíš, že tě Boží dobrota chce tak přivést k pokání? Ale ty si ve své zatvrzelosti a se svým nekajícím srdcem hromadíš tresty pro onen den hněvu, kdy se ukáže, jak spravedlivě soudí Bůh, který odplatí každému podle jeho skutků: věčným životem těm, kdo jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti, ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti. Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje,nejdříve židovi, potom pohanovi. Bůh totiž nehledí na to, co kdo je.

Slovníček:

Fyzické zlo je opak fyzického dobra: Naprší a voda způsobí, že je vláha, že vše může růst. To je fyzické dobro. Naprší moc a voda všechno odplaví. To je fyzické zlo. Stejně tak je fyzické zlo, když neprší a vše uschne. Bůh mohl stvořit svět lepší, ale on nás chtěl svobodné, abychom se mohli sami zdokonalovat. (srovnej KKC 310)

Mravní zlo:  Andělé a lidé, rozumní a svobodní tvorové, mají směřovat k svému cíli svobodným  rozhodnutím. Mohou ovšem sejít z cesty a tím hřeší, a to jer mravní zlo. Má sekyrou naštípat dříví pro slabou babičku, protože to je cíl té sekyry. On ji však tou sekyrou umlátí. To je hřích, to je mravní zlo. (srovnej KKC 311)

Spravedlivý je ten, kdo dává každému, co mu patří.

Pokání je snaha o nápravu zlého něčím dobrým.

Židé věří v pravého Boha, ale uznávají jen Starý zákon.

Pohané věří ve vícero bohů, kteří mezi sebou bojují a hašteří se jako lidé.

Katechismus:

Bůh je nejvýš spravedlivý znamená: Bůh všechno dobré odměňuje a všechno zlé trestá. Odplatí každému podle jeho skutků.

Ze života:

Uvěřit, že Bůh je, že se ten nádherný a dokonalý vesmír neudělal sám od sebe, to může být někdy těžké, ale je to logické. I nositel Nobelovy ceny a objevitel teorie relativity Albert Einstein říká, že si nedovede představit, že by nekonečně krásný vesmír vznikl náhodou. Dobře, Bůh to stvořil a řídí. Proč však je na světě trápení. Za co mně Pán Bůh trestá, naříkají i věřící lidé. A mnozí mají kvůli utrpení těžkosti ve víře, mnozí přestanou věřit úplně.

Biblická odpověď: Bůh nestvořil zlo, nelibuje si, když hynou hříšní, jak nám jasně říká kniha Moudrosti hned v 1. kapitole. To vinou ďábla, který zlákal první lidi k neposlušnosti, se na světě objevilo zlo. A svou úlohu přitom hrála Eva, která nabídla Adamovi zakázané ovoce. Zásluhou Ježíše Krista se můžeme až jednou vrátit do stavu rajské blaženosti. A svou úlohu tam hrála Maria, která mu dala lidské tělo. Proto jí říkáme druhá Eva nebo ještě lépe nová Eva.

Zatím jsme však na cestě, k tomu rajskému štěstí. A mnozí o ně nestojí. Hladí se po břichu a říkají: Co je tady, to se počítá.

Poslouchejte, co říká kardinál Pázmáň, Slovák, který se v 17. století stal arcibiskupem v Ostřihomi:

Hospodář měl hodně krav a od každé malé telátko. Ta chodila s mámou na pastvu a vesele tam skotačila. Když odrostla, hospodář je rozdělil. Ta, co chtěl vykrmit a zabít, nechal na pastvě a ještě je přikrmoval, aby byla pěkně tlustá. Z některých chtěl mít tažný dobytek, proto je vzal stranou a učil je tahat. Zapřáhal je, i bič na ně vzal, aby z nich něco bylo. Těch, které chtěl zabít, si nevšímal. Těm nechal volnost. Ale ne budoucnost.

Z Ostřihomi se přeneseme až na jih Evropy. Tam je Řecko a blízko něho ostrov Rhodos. A na tento ostrov přijel nějaký hrdina a vychloubal se, kolik metrů skočí. Říkal, že nikdo na světě neskočil víc jak on. Obyvatelé Rhodosu nebyli hloupí a řekli mu: Tady je Rhodos a tady skákej, tady to chceme vidět. My ti totiž nevěříme, proto nám to ukaž tady a teď!

Jsme daleko od řeckého ostrova, ale měli bychom si vzpomenout: Tady a teď se nám zdá, že na světě je nespravedlnost. Člověk nekouří, nepije a umře na rakovinu. Jede řidič, přesně podle předpisů a druhý, opilý do něj vrazí, zabije ho a jemu se nic nestane. A my se divíme a říkáme. Bože, jak jsi to mohl dopustit. A přitom jsme jako ti obyvatelé z Rhodosu: Tady a teď se nám to zdá nespravedlivé. Ale díky nové Evě, Panně Marii, máme Krista, nového Adama, který nás učí o věčném životě. Každý ví, že je tady a teď. Díky Kristu víme, že je také Tam a potom. A tam bude spravedlnost. Slovo Boží nás o tom ujišťuje. „Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje,nejdříve židovi, potom pohanovi.“ Proto nesuďme předčasně, jak důrazně vyzývá svatý Pavel (1. Kor 4, 5) ani ty hříšníky, vždyť Bůh jim dává čas na pokání. A vůbec už nesuďme Boha.

Na zapamatování:

1. Tady a teď se nám může zdát, že nevinní trpí a zlí se mají dobře.

2. Bůh má dost času. U něho je spravedlnost a zároveň milosrdenství, protože každému dává čas na obrácení, na změnu k lepšímu.

Námitky:

Neměl tak brzy umřít, jak to, že na něj Pán Bůh poslal takovou nemoc, když byl tak hodný a tolik dobrého udělal. ještě toho mohl udělat mnoho. Jak často to slyšíme od lidí. Naslouchejme také Slovu Božímu, které nám říká: Proto nic nesuďme předčasně.

Slovo církve: KKC 324: To, že Bůh dopouští fyzické i mravní zlo, zůstává tajemstvím, které Bůh osvětluje ve svém Synu, Ježíši Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, aby přemohl zlo. Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil zlo, kdyby ze samého zla nevytěžil dobro, a to cestami, které poznáme plně až ve věčném životě.

Jak to vysvětlím druhým, třeba mladším:

Nikdy se neukvapuj. Práce kvapná málo platná. A ukvapené soudy jsou na nic. Nevíme všechno, nevíme, co bude. Tady a teď se nám něco může zdát nespravedlivé, ale bude také tam - na druhém břehu a potom, až se tam dostaneme. Zkusme důvěřovat Bohu, i když se nám zdá, že trestá.

Je jeden Bůh

4. 1. 2021

1. základní pravda víry: Je jeden Bůh.

Více..

Bůh je nejvýš spravedlivý

4. 1. 2021

2. základní pravda víry: Bůh je nejvýš spravedlivý

Více..

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

4. 1. 2021

3. základní pravda víry: Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

Více..

Bůh Syn se stal člověkem

4. 1. 2021

4. základní pravda víry: Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.

Více..

Duše lidská je nesmrtelná

4. 1. 2021

5. základní pravda víry: Duše lidská je nesmrtelná.

Více..

Milosti Boží je ke spasení nevyhnutelně potřeba

4. 1. 2021

6. základní pravda víry: Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Více..