736 529 221 penaz.vm@seznam.cz

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

3. základní pravda víry: Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

Slovo Boží:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého, ať je s vámi se všemi. Píše sv. Pavel na konci svého druhého listu Korinťanům (13,13)

Na začátku  všeho je křest Pána Ježíše u Jordánu, kde poprvé bylo naznačeno, že jsou tři osoby: Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení. (Mt 3, 16 - 17)

Slovníček:

Co je to tajemství. To, co je nad rozumem, to co rozum přesahuje. Když tam rozum chybí, když je něco bez rozumu, je to nerozum neboli hloupost, hloupý, nerozumný člověk jde do deště bez deštníku. Když je něco proti rozumu, je to nesmysl. Když venku prší a ten člověk si vezme široký papírový klobouk, s kterým byl v zimě na maškarním bále za kovboje, to je nesmysl, to je proti zdravému rozumu. Člověk bez deštníku počítá, že zmokne hned jak vyjde. Zatímco člověk v širokém papírovém klobouku bude zprvu chráněn, ale pak na to bude ještě hůře. Tajemství je to, co rozum přesahuje. jak to že jeden zmokne a nachladí se a druhý zmokne a nic mu není. To je nad lidský rozum, to je tajemství.

Víte asi všichni, že dárky nenosí Ježíšek sám, že je posílá po rodičích. Jsou od něj, ale pošle je po někom, kdo vás má rád. To můžeme říci už malým dětem. nemůžeme jim však říci: Už jsem to koupila, je to schované vzadu ve skříni zabalené v té modré dece. Děcko by tam šlo a bylo by po těšení, po radosti. Tajemství není samo o sobě něco špatného nebo nedokonalého, co by se mělo za každou cenu odstranit. Nejenom děti, ale i člověk jako takový nějaké tajemství přímo potřebuje.

Katechismus:

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý. (KKC 261)

Ze života:

Velkým tajemstvím je 3. pravda víry, která zní: Jsou tři božské osoby - Otec, Syn a Duch svatý. Není to nerozum, není to nesmysl, je to tajemství,,které náš rozum přesahuje, protože sami bychom na to nepřišli. Víme to jen proto, že to je v Písmu jasně řečeno už na samém začátku evangelia. Je to pro nás nepochopitelné. Ale Bůh to sdělil, nám to zjevil, člověk to není schopen sám objevit. Vážíme si objevitelů, objevy pomohly celému lidstvu, ale o Bohu nic neobjevíme. Zde musíme čekat, co nám o sobě sdělí, co nám zjeví. A řekl nám to jasně. Jenomže jak si to představit, jak to pochopit? Vždyť to je přece první bod křesťanství. Svatí Cyril a Metoděj přinesli Slovanům, kteří věřili ve více bohů poselství o jednom, ale Trojjediném Bohu. Každý,kdo mluví o Bohu, na toto tajemství hned narazí. Když svatý Patrik začal hlásat víru v Irsku, ukázal tamním lidem jetelový trojlístek. Je to jeden lístek nebo tři, ptal se jich. I jeden, i tři, odpověděli. A na tom příkladě jim tu Nejsv. Trojici vysvětlil: Bůh je jeden, ale ve třech osobách. Říká se, že od té doby mají Irové jetelový trojlístek jako národní symbol a znak pro svůj zelený ostrov. Asi znáte příběh sv. Augustina. Ten se také snažil toto tajemství popsat a vysvětlit. On napsal: Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku a protože Otec ho od věčnosti dává Synu, vychází z Otce i Syna společně. S takovými větami si lámal hlavu dlouhou dobu a pak se šel na uklidnění projít na mořský břeh. A tam uviděl děcko, které si v písku udělalo jamku. Pak vzalo nějakou mušli a začalo nabírat vodu z moře a nosit ji do té své jamky. Co děláš, dítě, ptal se ho. Přelévám moře. Udělám si svoje vlastní, řeklo děcko. A učiteli církve to v té chvíli došlo: Do malého lidského rozumu se nevejde tajemství Boží, podobně jako se nevejde voda z moře do jamky, i kdyby byla sebevětší. Vzpomeňte si na tento obraz, který je často vidět v kostelích.

Nějaký polárník připravoval cestu na jižní pól. Původně měli vyrazit ve třech, ale jeden pak musel svou účast odvolat. Velitel výpravy se pak rozhodl: Půjdu raději sám. Kdybychom byli dva, pořád bychom se hádali, byla by mezi námi takzvaná ponorková nemoc! Člověk žije buď sám nebo v rodině. A tam je dva málo. Bezdětné manželství je velká bolest. Jsme stvořeni k obrazu Božímu a Bůh nám právě v tajemství Nejsv. Trojice ukazuje, že i v něm je společenství. O to víc nás může těšit, že stvořil svět, vždyť přece netrpěl samotou, jsou v něm tři božské osoby.

Na zapamatování:

1. Je jeden Bůh.

2. V něm jsou tři božské osoby.

3. Nejsou však tři bohové.

Námitky:

Jak je to možné, že Otec a Syn a Duch svatý tedy tři jsou jeden. Přece neplatí jedna plus jedna plus jedna rovná se jedna. To by byl matematický nesmysl. Ano, to je proti rozumu. Představme si jednovaječná trojčata: Jarku a Janu a Jiřku anebo třeba Kláru, Květu a Katku. Jsou si naprosto podobné, mají stejnou výšku i tloušťku, mají stejný hlas, takže učitelé je od sebe nerozeznají. Jedna se naučí zeměpis, druhá dějepis a třetí chemii, a když jsou vyvolány, jde k tabuli ta, která to umí, ačkoli učitel řekl jiné křestní jméno, protože to stejně  nepozná. I kdyby byly tak podobné, že i vlastní maminka by si je musela podepsat, pořád to budou tři osoby a zároveň tři lidé. To by se poznalo, kdybychom jednu z nich nečekaně bodli jehlou. I kdyby se předem domluvily, že zaječí Jana, zaječela by ta bodnutá. Tady platí: 1 + 1 + 1 = 3. Jsou to trojčata, tři lidé z jedné rodičovské buňky. U Boha jsou tři osoby. Nejsou však tři bohové, protože Božské osoby jsou úplně stejné, takže je jeden Bůh. A zvědavému matematikovi změníme malounko znaménka: Místo plus tam dáme krát: 1 x 1 x 1 = 1. A hotovo. To není proti rozumu, to není nesmysl, to rozum přesahuje, to je tajemství největší, tajemství Nejsvětější Trojice Boží.

Jak to vysvětlím druhým, třeba mladším:

Člověk, který chce poznat krásu květiny, musí se k ní sehnout, člověk který chce vidět hvězdy, musí jít v noci ven a pořádně se zase nahnout. Když si budeš sedět na židli v teple nebo spát pod peřinou, nic neuvidíš. Člověk, který se chce něco dozvědět o Pánu Bohu, o našem Stvořiteli, musí uznat, že svým rozumem vše nepochopí, že je zde tajemství, které rozum přesahuje. Dozvídáme se o něm z Písma svatého, zvláště z evangelia, kde Pán Ježíš jasně říká, že Bůh je jeho Otec, že on je pravý Bůh a že je Duch svatý. Bůh je jeden, ale jsou v něm tři božské osoby. Nejsou tři bohové, ale jeden Bůh, v kterém jsou tři osoby. To je tajemství Nejsvětější Trojice.

Je jeden Bůh

4. 1. 2021

1. základní pravda víry: Je jeden Bůh.

Více..

Bůh je nejvýš spravedlivý

4. 1. 2021

2. základní pravda víry: Bůh je nejvýš spravedlivý

Více..

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

4. 1. 2021

3. základní pravda víry: Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.

Více..

Bůh Syn se stal člověkem

4. 1. 2021

4. základní pravda víry: Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil.

Více..

Duše lidská je nesmrtelná

4. 1. 2021

5. základní pravda víry: Duše lidská je nesmrtelná.

Více..

Milosti Boží je ke spasení nevyhnutelně potřeba

4. 1. 2021

6. základní pravda víry: Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

Více..